Dana 10. travnja 2001. godine Hrvatski sabor donio je Odluku o proglašenju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnog samoupravi), a kojim se uređuju jedinice lokalne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značaja za njihov rad.

Sukladno članku 8. navedene Odluke, Općina Rešetari kao jedinica lokalne samouprave izradila je Statut Općine kojim se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug općine, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

 

 

Skip to content