Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Rešetari

Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 83/23) i članka 4. i 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Rešetari („Službeni glasnik Općine Rešetari broj 2/24), Općinsko vijeće Općine Rešetari objavljuje

JAVNI POZIV

za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Rešetari

 

I.

            Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Rešetari (u daljnjem tekstu: Savjet).

II.

            Članove Savjeta bira Općinsko vijeće Općine Rešetari.

III.

            Kandidature za članove Savjeta temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 5 mladih).

            U trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjet,  kandidati moraju biti u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina  sa prebivalištem ili boravištem na području Općine Rešetari.

Savjet ima 3 (tri) člana uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.  Osoba ne može istodobno biti član Savjeta i član Općinskog vijeća Općine Rešetari.

 Novoizabranim članovima mandat počinje danom konstituiranja Savjeta i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Rešetari sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

IV.

            Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja iz točke III. obavezno sadrže:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
  • podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište – fotokopija osobne iskaznice ili prijave boravišta),
  • obrazloženje prijedloga.

Pisani i obrazloženi prijedlozi ovlaštenih predlagatelja iz točke III. zajedno sa potpisanim Izjavama o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata dostavljaju se osobno u pisarnicu Općine Rešetari ili poštom na adresu: Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, 35400 Rešetari, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova  Savjeta mladih Općine Rešetari“.

            Prijedlog kandidata koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se razmatrati.

V.

            Rok za dostavu prijedloga je 20 dana od dana objave ovog javnog poziva na mrežnim stranicama Općine Rešetari.

VI.

            Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Rešetari izvršit će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

            Izvješće o provjeri formalnih uvjeta, te utvrđivanju popisa važećih kandidatura, Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Rešetari sastavit će u roku 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

            Izvješće iz stavka 2. ove točke dostavlja se Općinskom vijeću Općine Rešetari i objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Rešetari.

 

VII.

            Općinsko vijeće Općine Rešetari na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta.

Nakon rasprave o izvješću o provjeri formalnih uvjeta, Općinsko vijeće Općine Rešetari s popisa važećih kandidatura javnim glasovanjem bira članove Savjeta.

 

VIII.

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog Javnog poziva te obrazac  – Izjave o prihvaćanju kandidature za izbor člana Savjeta mladih Općine Rešetari, dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Općine Rešetari : www.resetari.hr .

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE REŠETARI

 

KLASA: 024-01/24-01/16

URBROJ: 2178-18-03/01-24-3

Rešetari, 31. svibanj 2024. godine

 

Predsjednica Općinskog vijeća

 Milka Perković

Obrazac-za-isticanje-kandidature-za-članove-Savjeta-mladih-Općine-Rešetari

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Rešetari_ponovljeni II

Zadnje dodano

Skip to content