Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Rešetari

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članaka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 8. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Rešetari (˝Službeni glasnik Općine Rešetari broj 3/16, 4/17), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Rešetari putem javnog natječaja (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 8/24) i članka 48. Statuta Općine Rešetari Općinski načelnik Općine Rešetari raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Rešetari

 1. PREDMET I UVJETI NATJEČAJA

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Rešetari raspisuje se za nekretnine na području Općine Rešetari pod uvjetima kako slijedi:

 

RB K.č.br. Z.k.ul. K.O. Površina Mjesto nekretnine Opis Početna cijena  u EUR Jamčevina  u EUR
1. 2323 277 Rešetari 3025 m² Kralja Tomislava 51, Rešetari Dvorište, kuća br. 51, dvorišna zgrada 24.000,00 EUR 2.400,00 EUR

 

Nekretnine se izlažu prodaji prema načelu „viđeno-kupljeno“.

Početna vrijednost nekretnina utvrđena je nalazom i mišljenjem stalnog sudskog vještaka Igora Babića dipl. inž. građ.

Osim isplate kupoprodajne cijene kupac je obvezan podmiriti troškove ugovaranja stalnog sudskog vještaka i zemljišnoknjižne provedbe i troškove objave natječaja.

Kupnjom ove nekretnine budući vlasnik dopušta Općini Rešetari pravo služnosti na istočnom dijelu kčbr. 2323 k.o. Rešetari po cijeloj dužini predmetne čestice, u širini 2 metra zbog prilaska i održavanja kanala na kčbr. 3671 k.o. Rešetari koji je u vlasništvu Općine Rešetari.

 

 

 1. JAMČEVINA

Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne vrijednosti za nadmetanje.

Jamčevina se uplaćuje na račun Općine Rešetari IBAN: HR 8423600001837200004, Model HR 68, Poziv na broj primatelja: 7757 – OIB sa svrhom uplate: „Jamčevina prema natječaju za kupnju nekretninu (navesti k.č.br i k.o.) u vlasništvu Općine Rešetari“.

Uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu.

Ponuditelju koji nije odabran za sklapanje ugovora jamčevina će biti vraćena, na račun s kojeg je jamčevina uplaćena u roku 15 dana.

U slučaju odustanka od sklapanja ugovora ponuditelj gubi pravo na jamčevinu.

Poreze povezene s kupoprodajom nekretnina plaća kupac.

 • PRAVILA I POSTUPAK PROVOĐENJA NATJEČAJA

 

Natječaj za prodaju nekretnine iz točke I. ovog natječaja provodi se javnim prikupljanjem pisanih ponuda.

Postupak prikupljanja i obrade ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Rešetari (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Rešetari, a obavijest o raspisivanju javnog natječaja objavit će se u Glasu Slavonije.

Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe koje prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnima pravima mogu stjecati nekretnine u Republici Hrvatskoj.

 1. DOKUMENTACIJA I ROK ZA PODNOŠENJA PONUDA

Pisana ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju, koja je objavljena na službenoj stranici Općine Rešetari, mora biti vlastoručno potpisana i sadržavati:

  • za fizičke osobe: ime i prezime, OIB, prebivalište,
  • za pravnu osobu: naziv, OIB i sjedište, odgovorna osoba – zakonski zastupnik
  • oznaku nekretnine (k.č.br. i k.o.)
  • ponuđenu cijenu izraženu u EUR (brojkom i slovima)
  • naziv banke i IBAN za povrat jamčevine

Uz pisanu ponudu ponuditelj je dužan priložiti:

  • za fizičku osobu: presliku osobne iskaznice
  • za pravnu osobu: izvod iz sudskog registra ili drugog javnog očevidnika
  • potvrdu o nepostojanju poreznog duga (ne starija od 8 dana)
 • dokaz o uplati jamčevine
 • privolu/suglasnost za obradu osobnih podataka

 

Pisane ponude, uz priložene dokaze, dostavljaju se osobno u pisarnici Općine Rešetari ili preporučeno s povratnicom na adresu:

OPĆINA REŠETARI, Vladimira Nazora 30, 35403 REŠETARI

s naznakom

„NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE REŠETARI – NE OTVARAJ“.

Rok za podnošenje ponuda je petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Rešetari te objave obavijesti o raspisivanju javnog natječaja u Glasu Slavonije.

Danom predaje pisane ponude, odnosno prijave, smatra se dan predaje osobno u pisarnici Općine Rešetari odnosno dan predaje na poštu, preporučenom pošiljkom.

Nepotpune, neuredne i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje pisanih ponuda održati će se dana 02. kolovoza 2024. godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najviše ponuđenom cijenom.

Ponuđena cijena ne može biti niža od početne vrijednosti.

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju i prodaji nekretnina dostavlja se svim ponuditeljima.

 1. OSTALO

Ugovor o kupoprodaji nekretnina sklopit će se u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan uplatiti u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.

Prijenos prava vlasništva odgađa se do dana isplate kupoprodajne cijene.

Sve do zaključenja ugovora o kupoprodaji prodavatelj zadržava pravo poništiti natječaj u cijelosti ili odustati od prodaje bez posebnog obrazloženja i obeštećenja ponuditelja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                               Zlatko Aga

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Rešetari

Kopija katastarskog plana kčbr 2323_ko Rešetari

Zadnje dodano

Skip to content