za baner video

 

Povodom obilježavanja 19. kolovoza koji se slavi kao Dan Općine Kostanjevica na Krki u službenom
posjetu prijateljskoj općini u Sloveniji boravio je načelnik Zlatko Aga i predsjednica Općinskog vijeća
Milka Perković i to na poziv zamjenika župana općine Kostanjevica na Krki Roberta Zagorc.
Prije svečane sjednice Općinskog vijeća Kostanjevica na Krki načelnik i delegacija Općine Rešetari
posjetili su mjesno groblje te su zapalili svijeće i položili cvijeće na grob nedavno preminulog župana
Kostanjevice na Krki Ladku Petretić.
Delegacija općine Rešetari obišla je samo mjesto Kostanjevica na Krki te obišla radove izgradnje
drvenih mostova i prilaza starom dijelu Kostanjevice, a u posebnom razgovoru i prijemu s županom
Robertom Zagorc i grupom vijećnika iskazana je obostrana želja da se dosadašnji prijateljski odnosi
Rešetara i Kostanjevice na Krki pretoče i službeni poveljom o prijateljstvu dviju općina. Na kraju
prijateljskog posjeta čelnih ljudi dogovoren je uzvratnički posjet delegacije Kostanjevice na Krki na
jesen u Rešetarima.

Ovih dana načelnik Općine Rešetari je s tvrtkom Prijevoz Mikanović, Vl. Krunoslav
Mikanović potpisao ugovor za izgradnju nogostupa u Ulici kralja Tomislava u
Rešetarima te su isti radovi i započeli.
Vrijednost predviđenih građevinskih radova iznosi 451.275,50 kuna. Projekt je
sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iz Programa
održivog razvoja lokalne zajednice u iznosu od 250.000,00 kn.
„Općina Rešetari već dugi niz godina pridaje veliku pozornost sigurnosti pješaka,
posebice djece, na prometnicama diljem Općine. Ovim projektom neće se samo
povećati sigurnost pješaka i samih stanovnika već će se riješiti i problem odvodnje
oborinskih voda što će zasigurno doprinijeti još većoj ljepoti samog naselja“ – istaknu
je načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga.

U prostorima Općine Rešetari upriličeno je potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava
između Općine Rešetari i Župe Krista Kralja u Rešetarima koji u potpisali vlč. Josip Bogović i načelnik
Zlatko Aga.
Vrijednost ugovora je 25.000,00 kn za sanaciju štete uslijed puknuća cijevi u župnom stanu kao i
proširenju prostora za blagovaonu.
Ovom prigodom načelnik Zlatko Aga podsjetio je na vrlo dobru dugotrajnu suradnju s župom u
Rešetarima te da kao većinsko katoličko opredjeljenje nam budi obvezu i nalaže na održavanje
vjerskih objekata za što općina svake godine osigurava pomoć župnim zajednicama općine.
U ime župe vlč. Josip Bogović se zahvalio na pomoći te naglasio sve druge potrebe crkve u Rešetarima
te se nada pomoći u budućem razdoblju.

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem
na kojem je izvedena javna i nerazvrstana cesta da u k.o. Adžamovci na k.č. br. 825/2 i
825/12, k.o. Bačin Dol na k.č. br. 1644/6, k.o. Drežnik na k.č.br. 75/7, 82/1, 82/2, 106/1,
106/2, 819, 1007, 1193, 1194, 1195/1, 1196, 1212, 1216, 1222, 1226, 1231, 1232, 1233, 1235,
Općina Rešetari započinje sa postupkom evidentiranja javnih i nerzvrstanih cesta.
Radovi započinju 22. kolovoza 2022. godine i od toga datuma Općina Rešetari započinje
sa obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog
inženjera Ane Gavran mag. ing. geod. et geoinf. GEO1229 iz tvrtke MIG d.o.o. Slavonski
Brod, Trg pobjede 12/1.
Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti
uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja dana 23. kolovoza 2022. godine od 09 do 10 sati
u zgradi Općine Rešetari, Vladnimira Nazora 30, Rešetari.

Općina Rešetari
Rešetari, Vladnimira Nazora 30

Klasa: 340-02/22-01/01
Ur. Broj: 2478-18-02/01-22-1
Rešetari, 18. kolovoza 2022. g.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 2. Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Rešetari (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 4/20), članka 48. Statuta Općine Rešetari (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 1/18, 1/20 i 1/21), Općinski načelnik Općine Rešetari objavljuje Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Općine Rešetari u 2022. godini

UVOD

I.

Općina Rešetari ima za cilj dodatno potaknuti energetsku obnovu obiteljskih kuća kojom će se smanjiti potrošnja energije, utjecati na smanjenje emisija CO2 u atmosferu te smanjiti mjesečni troškovi za energente čime se izravno utječe na poboljšanje kvalitete života.

PREDMET JAVNOG POZIVA

II.

Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Rešetari u sufinanciranju energetske učinkovitosti postojećih obiteljskih kuća na području Općine Rešetari (u daljnjem tekstu: Općina) za korisnike koji su ostvarili državnu potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, za radove/opremu koji su izvedeni u 2022. godini.

Postojeća obiteljska kuća u smislu ovog Javnog poziva je zgrada:

 1. koja je zakonita

- izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti),

 1. koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost,
 2. u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te
 3. zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta

- ima najviše tri stambene jedinice

- ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Prijave se mogu podnijeti samo za obiteljske kuće na temelju sklopljenog Ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Predmet Poziva nisu:

 1. zgrade koje imaju upravitelja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),
 2. obiteljske kuće:

– koje nisu privedene svrsi sukladno aktu kojim se dozvoljava građenje (koje su u gradnji, za koje je pokrenut postupak legalizacije odnosno koje su u postupku ishođenja Rješenja o izvedenom stanju, no isto nije pravomoćno),

– kojima je suvlasnik pravna osoba,

- u kojima je narušena mehanička otpornost i stabilnost konstrukcijskih elemenata zgrade.

KORISNICI, IZNOS I NAMJENA SREDSTAVA

 

III.

Korisnici ovog javnog poziva su fizičke osobe vlasnici ili suvlasnici (uz suglasnost svih suvlasnika) obiteljskih kuća na području Općine Rešetari, s prebivalištem na adresi subvencioniranog objekta kojima je odobreno sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond).

IV.

Pravo na korištenje sredstava Općine Rešetari mogu ostvariti prijavitelji koji:

 • • su vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće na području Općine Rešetari;
 • • imaju prebivalište na adresi subvencioniranog objekta;
 • • imaju sklopljen ugovor o sufinanciranju projekta energetske obnove s Fondom, a projekt se odnosi na:
 1. a) toplinska izolacija vanjske ovojnice
 2. b) zamjena vanjske stolarije
 3. c) sunčani toplinski sustavi
 4. d) kotlovi na sječku/palete
 5. d) dizalice topline
 6. f) fotonaponski sustavi
 • • projekt je u potpunosti proveden i svi prijavljeni radovi su završeni sukladno ugovoru o sufinanciranju

  projekta energetske obnove sklopljenim sa Fondom;

 • • za provedeni projekt su isplaćena sredstva subvencije Fonda.

V.

Općina će sufinancirati vlastito učešće korisnika za energetsku obnovu obiteljske kuće sa maksimalno 5% opravdanih troškova temeljem Ugovora iz članka 4. ovog Javnog poziva po prijavitelju do maksimalnog iznosa opravdanog troška iz članka 4. Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Rešetari.

VI.

Dokumentacija se smatra potpunom ukoliko sadržava:

 1. Prijavni obrazac dostupan uz ovaj Poziv popunjen s općim podacima;
 2. presliku obje strane osobne iskaznice;
 3. uvjerenje o prebivalištu ili Elektronski zapis o prebivalištu (iz sustava eGrađani), iz koje/kojeg je razvidno da prijavitelj ima prebivalište na adresi obiteljske kuće, u kojoj se sustav postavlja;
 4. scan Ugovora o sufinanciranju sa Fondom
 5. potvrdu iz koje vidljivo da su isplaćena sredstva od strane Fonda na IBAN iz Ugovora;
 6. potvrdu o plaćanju vlastitog učešća na račun izvođača radova
 7. Fotodokumentaciju postojećeg stanja i stanja nakon energetske obnove;
 8. presliku prednje strane bankovne kartice ili potvrdu o IBAN-u od banke;
 9. Potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rešetari o nepostojanju duga prema Općini Rešetari (original, ne stariji od 30 dana);
 10. Dokaze o vlasništvu i zakonitosti građevine – zk izvadak, rješenje o izvedenom stanju ili potvrda   

      izvedenog stanja, uvjerenje katastarskog ureda, odnosno Središnjeg ureda Državne geodetske uprave   

      iz članka 330. stavka 2. ZPUG-a da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968. godine ili uvjerenje  

      upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva iz članka 330. stavka 3. ZPUG-a da je zgrada  

      izgrađena do 15. veljače 1968. godine (jedan od dokumenta o vlasništvu i zakonitosti građevine)

 1. U slučaju ugradnje fotonaponskih sustava, potreban je glavni projekt, u skladu s Pravilnikom o

      jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, br.112/17,34/18,36/19, 98/19 i  

      31/20)

VII.

Prijave se dostavljaju isključivo putem propisanog obrasca koji je dostupan na mrežnim stranicama Općine, www.resetari.hr uz ovaj Poziv.

Obrazac se popunjava, vlastoručno potpisuje te šalje u papirnatom obliku, sa propisanim prilozima.

VIII.

Prijava na ovaj javni poziv se podnosi u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno (u pisarnicu Općinske uprave) na sljedeću adresu:

OPĆINA REŠETARI

Jedinstveni upravni odjel

Vladimira Nazora 30

35403 Rešetari

uz napomenu:

„NE OTVARATI –

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

na području Općine Rešetari u 2022. godini”

IX.

Rok za podnošenje prijava počinje danom objave javnog poziva i traje do utroška sredstava, ili do isteka 2022. godine, što prije nastupi.

X.

Građanin u roku za podnošenje prijava može podnijeti:

 1. jednu prijavu za sufinanciranje energetske obnove obiteljske kuće;
 2. izjavu o odustajanju od prijave i
 3. novu prijavu, nakon što je odustao od prethodne prijave (ako je Poziv otvoren).

Dan i vrijeme zaprimanja potpune obvezne dokumentacije smatra se danom i vremenom zaprimanja Zahtjeva sa svom potpunom dokumentacijom.

 

OBRADA PRIJAVA

XI.

U svrhu obrade pristiglih prijava, općinski načelnik će osnovati Povjerenstvo za pregled dokumentacije, koje ima tri člana.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka će provjeravati dokumentaciju i podatke iz prijave.

Neće se razmatrati prijave koje:

 1. nisu dostavljene na propisani način;
 2. nisu predmet ovog javnog poziva;
 3. ne sadrže svu dokumentaciju koja je propisana ovim javnim pozivom;
 4. su podnesene prije navedenog službenog roka za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv;
 5. koje su podnesene nakon donošenja obavijesti o privremenom zatvaranju ili nakon zatvaranja ovog Javnog poziva.

Nije dopušteno naknadno dopunjavanje prijave.

Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog poziva.

Jednom mjesečno Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka razmatrati će  prijave koje su pristigle do tog dana, te za prijave koje udovoljavaju uvjetima iz Javnog poziva, predlažiti Općinskom načelniku listu podnositelja zahtjeva.

Na temelju prijedloga Povjerenstva općinski načelnik će donijeti Odluku o izboru podnositelja zahtjeva, te će s istima sklopiti Ugovor o subvencioniranju dijela troška za projekt „Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Općine Rešetari u 2022. godini“ te isplatiti subvenciju na IBAN korisnika u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora.

 

ZAKLJUČNE NAPOMENE

XII.

Općina je pravna osoba sa javnim ovlastima koja će prikupljati i obrađivati osobne podatke građana (ime, prezime, OIB, adresa prebivališta, broj bankovnog računa, broj mobitela i/ili telefona, adresa e-pošte i vlastoručni potpis) u svrhu provođenja Poziva.

Općina će osobne podatke o građanima prikupljati, obrađivati i čuvati na propisani način i neće ih dostavljati trećim stranama na obradu bez pisane privole istih sukladno:

- Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka),

- Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i – Uredbi (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002 EZ).

Osobni podaci koristit će se samo u nužnom opsegu za ostvarenje svrhe iz prijave na ovaj Javni poziv – za obradu prijava, donošenje Odluke i sklapanje Ugovora i propisno će se čuvati u roku od 10 godina, sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11 i 46/17).

Općina Rešetari zadržava pravo izmjene i dopune ovog Javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune bit će objavljene na mrežnim stranicama Općine.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zlatko Aga

 Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

1.PRIJAVNI-OBRAZAC

 

 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...