za baner video

 

Dječje igralište Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Adžamovcima opremljeno je sa pet novih sprava: kućom s podestom, klupom i stolom, pločom za pisanje, drvenim vlakićem, gumenim elementom Školicom. U prostor dječjeg igrališta postavljena je i kanta za otpad te antistres podloga.

Riječ je o projektu ulaganja u objekt dječjeg vrtića vrijednosti 16.006,07 EUR (120.600,00 kn), a koji je sufinanciran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 7.506,26 EUR (56.571,00 kn) što je 46,9% ukupne vrijednosti projekta. Ostali dio sufinanciran je sredstvima iz proračuna Općine Rešetari.

Oprema je nabavljena od proizvođača Stribor oprema d.o.o. iz Kopačeva.

Realizacijom projekta poboljšani su materijalni uvjeti u Dječjem vrtiću te se ojačala socijalna kohezija i održivi razvoj. Doprinijelo se ublažavanju postojeće regionalne nejednakosti vrtića i imamo moderno opremljen i siguran prostor za djecu“ – istaknuo je načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga i dodao da će Općina Rešetari i dalje pomagati u radu Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima.

Pozivaju se mještani Općine Rešetari, koji u slijedećih 5-10 godina, planiraju graditi sadržaje ugostiteljsko-turističke namjene, kuće za odmor kao i gradnju seoskog turizma da dostave svoje pisane prijedloge, zahtjeve, inicijative i planove kako bi se moglo pristupiti pribavljanju Mišljenja o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš te izradi i usvajanju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rešetari.

Nakon zatraženog Mišljenja o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš neće se biti u mogućnosti uvrstiti naknado pristigle prijedloge i zahtjeve.

Pisane prijedloge nam dostavite u slijedećih 7 dana, zaključno sa 15. ožujkom 2023. godine putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili osobno u pisarnici Općine Rešetari.

 

U subotu 4. ožujka 2023. godine održana je 67. izvještajna skupština Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Gunjavci. Skupštini su prisustvovali sami članovi DVD-a Gunjavci, Baćin-
Dol, Zakorenje, Gornji Bogićevci, Vrbje, Rešetari, VZO Rešetari, JVP Nova Gradiška,
predstavnica Općine Rešetari, predsjednica Općinskog vijeća Milka Perković te predstavnici
udruga iz Općine Rešetari: NK „Slavonac“ Gunjavci - Drežnik, Lovačka udruga Kuna - Zlatica,
KUD-a Drežnik.
Predsjednik DVD-a Gunjavci Branimir Mikolčević otvorio je skupštinu uz dnevni red od 12.
točaka. Izvješće o radu društva za 2022. godinu, kao i prijedlog plana rada za 2023. godinu
podnio je zapovjednik društva Matija Penava. Blagajnik Martin Dautović podnio je izvješće o
ostvarenom planu prihoda i rashoda za 2022. godinu, a ujedno i prijedlog plana prihoda i
rashoda za 2023. godinu. Sve točke su jednoglasno usvojene.
Svi gosti pohvalili su rad društva i napore koji su dali voditelji društva te je društvo bogatije
za 5 vatrogasaca sa položenim ispitom te 1 vatrogascem I. klase. Svi gosti su se obratili
domaćinima sa zahvalom što su pozvani na radnu skupštinu te su zaželjeli daljnju suradnju
na svim aktivnostima. Predsjednik DVD-a Gunjavci dodijelio je zahvalnice članovima duštva
za dugogodišnju suradnju i pomoć.
U obraćanju predstavnika Općine, predsjednica Općinskog vijeća Milka Perković pozdravila je
sve prisutne. Zaželjela je uspješan rad Društvu te naglasila dobru suradnju Općine Rešetari sa
DVD-om Gunjavci.
Nakon službenog dijela uslijedilo je zajedničko druženje domaćina i gostiju.

KLASA: 112-01/23-01/02

URBROJ: 2178-18-02/01-23-1

Rešetari, 8.3.2023.

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Zaželi - Program zapošljavanja žena – faza III“, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.16.0295 Općina Rešetari, raspisuje

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Zaželi - „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“

 

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja Općine Rešetari da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Rešetari za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta Zaželi

„Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“ - potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju - RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

Zaželi – program zapošljavanja žena je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

 • Broj traženih osoba: 1 (jedna)
 • Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Rešetari
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Prijevoz na rad: u cijelosti
 • Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme.
 • Trajanje radnog odnosa: predviđeno trajanje radnog odnosa je 4 mjeseci

Ciljane skupine su: nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, pripadnice ostalih ranjivih skupina

Uvjeti:

 • Punoljetnost
 • Završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje
 • Osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, bez obzira na duljinu prijave

Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina i to pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju i to:

 1. Žene od 50 godina i više
 • osobna iskaznica
 1. Osobe s invaliditetom
 • nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 1. Žrtve trgovanja ljudima
 • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava obiteljskog nasilja
 1. Žrtve obiteljskog nasilja
 • Uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 1. Azilantice
 • odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 1. Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
 • rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 1. Liječene ovisnice
 • potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 1. Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
 • potvrda o otpuštanju
 1. Pripadnice romske nacionalne manjine
 • izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 1. Beskućnice
 • rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrde pružatelja usluge smještaja u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.
 1. Pripadnice ostalih ranjivih skupina
 • potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnicima ranjive skupine

Opis poslova:

 • rad i aktivnosti poboljšanja kvalitete života krajnjim korisnicima, pružajući im pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i naručivanje kod liječnika i sl.),
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima te ostali svakodnevni poslovi po dogovoru s korisnikom ili voditeljem projekta

Prijavi je potrebno priložiti:

 1. vlastoručno potpisana zamolba,
 2. vlastoručno potpisan životopis,
 3. preslika dokaza o završenoj školi,
 4. ispis staža iz E - knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. potvrda izdana od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva),
 6. preslika osobne iskaznice,
 7. podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj ciljanoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću

Razina obrazovanja: Najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.

Prijave se dostavljaju u roku osam  (8) dana od dana objave ovog Javnog poziva na Hrvatskom zavodu       za zapošljavanje u zatvorenoj koverti na adresu: Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari, 35400 Nova Gradiška s naznakom: „Za natječaj - Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“ putem pošte (preporučeno) ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavom na natječaj smatra se da je kandidatkinja suglasna u svim uvjetima natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja.

Općina Rešetari zadržava pravo po ovom javnom pozivu pozvati sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovoga javnog poziva na testiranje i/ili intervju.

Sve informacije o Javnom pozivu, mogu se dobiti na telefon 035/367-296.

Ovaj će se Javni poziv objaviti na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskoj stranici Općine Rešetari (www.resetari.hr).

Poslodavac: Općina Rešetari

Kontakt:

 • Osobni dolazak: Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari
 • Pismena zamolba: Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari
 • Telefon: 035/367-296

 

PROČELNICA

Monika Starčević

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Zaželi - „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“

 

KLASA: 112-01/23-01/03

URBROJ: 2178-18-02/01-23-1

Rešetari, 8. ožujak 2023. godine

Na temelju provedbe programa javnih radova Revitalizacija javnih površina, briga o kulturnoj baštini, zaštita i očuvanje prirode na području Općine Rešetari Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a financiranih sredstvima Europskog socijalnog fonda, Općina Rešetari objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za javni rad

za provedbu Programa Revitalizacija javnih površina,

briga o kulturnoj baštini, zaštita i očuvanje prirode na području Općine Rešetari

Projekt: Revitalizacija javnih površina, briga o kulturnoj baštini, zaštita i očuvanje

prirode na području Općine Rešetari    

Broj izvršitelja: 1

Trajanje javnih radova: 6 (šest) mjeseci

Opis posla koji će obavljati radnik zaposlen u javnom radu

Izvođenje radova na zapuštenim nerazvrstanim cestama i poljskim putovima na području općine Rešetari, uređenje  tematskih turističkih staza, uređenje  i zaštita kulturnih dobara, arheoloških nalazišta, kao i uređenje  i očuvanje  prirodnih izvorišta pitke vode kao što su:

krčenje i uređenje zapuštenih cestovnih pojasa uz nerazvrstane ceste  i poljske putove. Kao priručni alat radnici koriste, lopate, sjekire, sjekače i drugi odgovarajući priručni alat koji osigurava općina Rešetari vlastitim sredstvima. Uređenje  kanala jaraka  uz  nerazvrstane ceste koje svojim zahvatom ne može učiniti stroj kao i  priručni alat radnici koriste lopate, štihače, građevinska kolica i drugi priručni alat koji je potreban, a osigurava ga općina vlastitim sredstvima. Uređenje hortikulture na javnim površinama. Krčenje raslinja i  uređenje propusta na okretištima uz poljske putove  i nerazvrstane ceste o kojima je dužna skrbiti općina Rešetari. Radnici  kao priručni alat koriste tzv. trimere, ručne kose, lopate i sličan priručni alat koji osigurava općina Rešetari vlastitim sredstvima. Uređenje prirodnih izvorišta pitke vode za korištenje kao i razvijanje turizma  u općini Rešetari. Uređenje  i zaštita  arheoloških nalazišta  i kulturnih dobara  na lokalitetu Lipanovac-Pustošina (Grgurevo) u naselju Drežnik. Uređenje  i zaštita arheološkog  nalazišta  pokraj stare crkve  u naselju Zapolje. Ostali poslovi za koje se pokaže potreba, a izvršitelji u okviru svojih vještina, znanja  i kvalifikacije to mogu obaviti. Prema zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  određena je preventivna zaštita  arheološkog nalazišta Lipanovac-Pustošina u naselju Drežnik koji treba  očistiti i urediti kao zaštićeno kulturno dobro. Lokalitet je smješten  na povišenom platou  koji je okružen potokom Adžamovka i potokom Daždevik. Preventivno je zaštićen arheološki lokalitet P-4286.Zaštitni arheološki lokalitet u naselju Zapolje  pokraj  stare crkve u Zapolju čk.br. 781/3, 781/2 sve u k.o. Brđani. 

Prijaviti se mogu :

 1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji: roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva
 2. Korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: ZSS), prijavljeni u Evidenciju.
 3. Osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca
 4. osobe uključene u Program POSAO+

Prijave se podnose na adresu: Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari, 35400 Nova Gradiška.

Uz prijavu potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice.

Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objave javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

                                                                                                          PROČELNICA

                                                                                                        Monika Starčević

 

Javni poziv za prijavu kandidata za javni rad za provedbu Programa Revitalizacija javnih površina, briga o kulturnoj baštini, zaštita i očuvanje prirode na području Općine Rešetari Projekt: Revitalizacija javnih površina, briga o kulturnoj baštini, zaštita i očuvanje prirode na području Općine Rešetari

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...