zgrada opcine 2021Načelnik Općine Rešetari donio je Odluku o produženju roka za prijavu na javni natječaj za financiranje programa, projekata i javnih potreba iz proračuna Općine Rešetari za 2021. godinu od dana 25. siječnja 2021. godine, a koji je objavljen na mrežnoj stranici Općine Rešetari.

Rok za dostavu dokumentacije je 15.04.2021. do 14:00 sati. Molimo sve prijavitelje da prouče i postupe u skladu sa svim izmjenama navedenim u I. izmjeni Uputa za prijavitelje. Pozivamo sve prijavitelje na poštivanje Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19).

Također, nam dostavite pravilno popunjene obrasce opisnog i financijskog izvještaja (OIS i FIS) za pravdanje sredstava dobivenih u prethodnoj godini.

dpzPoziv dosadašnjim zakupcima da podnesu Zahtjev za produženje ugovora o privremenom korištenju u trajanju od 2 godine

Dana 09. ožujka 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18 – u daljnjem tekstu Zakon) temeljem kojeg dio poslova u postupku raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu republike Hrvatske preuzimaju jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine. Ishođenjem suglasnosti resornog ministarstva poljoprivrede i županije Brodsko – posavske na program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH općina Rešetari na svom području započinje obavljati dio poslova raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na cijelom području.

Sukladno Zakonu Općina Rešetari sada ima ovlasti na postupcima koje se odnose na provođenje natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na 25 godina putem javnog natječaja i produženja ugovora o privremenom korištenju u trajanju od 2 godine dosadašnjim korisnicima.

Ministarstvo poljoprivrede sukladno Zakonu zadržava pravo raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u postupcima: zamjene, davanja na korištenje izravnom pogodbom, prodaje izravnom pogodbom, razvrgnuća suvlasničke zajednice, osnivanja prava građenja i osnivanja prava služnosti.

Dosadašnji zakupci kojima su istekli ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (čl. 100., st. 1 Zakona), Ugovori o zakupu, dosadašnjem zakupu, dugogodišnjem zakupu za ribnjake (NN br. 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 39/11 – Odluka ustavnog suda RH i 63/11), Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/19 i 48/15) i ugovori o zakupu za pašarenje i služnosti radi podizanja trajnih nasada na zemljištu koje je bilo šumsko i postalo poljoprivredno zemljište sklapanjem na temelju Zakona o šumama (NN br. 140/05, 92/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) ostaju na snazi do istekla roka na koji su sklopljeni.

Ugovore o privremenom korištenju koji su sklopljeni na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13 i 48/15), a istječu nakon stupanja na snagu novog Zakona jedinice lokalne samouprave mogu produljiti na rok od 2 godine, odnosno do raspisivanja javnog natječaja sukladno odredbama novog Zakona.

savjet mladihNa temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14) i članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Rešetari („Službeni glasnik Općine Rešetari 3/14), Općinsko vijeće Općine Rešetari, putem Odbora za izbor i imenovanje, objavljuje JAVNI POZIV za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Rešetari.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Rešetari (u daljnjem tekstu: Savjet mladih). Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće Općine Rešetari na vrijeme od tri godine.
Savjet mladih Općine Rešetari broji 7 članova uključujući predsjednika i zamjenika.

Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike mogu, pod uvjetom da imaju sjedište na području Općine Rešetari, predložiti:

7U naselju Rešetari u tijeku je sanacija potoka Rešatrice bujičara, na lokaciji „BOKOVI“ gdje je dosad dolazilo do izlijevanja i odnošenja pokosa vodotoka te je stvaralo velike probleme na poljoprivrednim površinama u tom dijelu, tj. iste je odnosilo te se u tom dijelu korito vodotoka proširilo za dvije širine potoka.

Radovima se uređuje i prijelaz gazom preko potoka Rešetarica sa jedne strane potoka na drugi, kao i betoniranje obloge u dužini 45 m. Izgradnja armirano betonskih stepenica s nivelacijom od 1.20 m da se s tim zahvatom napravi uspor potoka Rešetarica sa 3 stepenice, kao i do budućeg nedolaska erozije obale potoka.

Troškovi sanacije u iznosu od 360.000,00 kuna bez PDV-a snose Hrvatske vode, a radove izvodi Vodoprivreda d.o.o. Nova Gradiška.

„Ovi radovi se izvode na sjevernom dijelu iznad naselja Rešetari i na jednom od najproblematičnijih mjesta do sada te će ovim zahvatom doći do usporavanja brzine vodotoka kao i urušenja tla u samo korito potoka. Zahvaljujući dobroj suradnji s Hrvatskim vodama konačno smo riješili za mještane taj problem. Inače ovo nije zadnja investicija na potoku Rešetarica u naselju Rešetari, već slijede i druge sanacije južno od naselja jer štete od poplave prije dvije godine stoje i treba ih žurno riješiti kao i izgraditi još nekoliko zaustavni stepenica nizvodno od spomenute lokacije. Za naglasiti je da još treba znatno uložiti i u drugi vodotok Adžamavku jer oštećenja su vidljiva od zadnje poplave i na tom potoku“ – pojasnio je načelnik općine Zlatko Aga, te naglasio da plaćanje vodoslivne naknade koju plaćaju građani nije uzaludno te da su ulaganja Hrvatskih voda još uvijek daleko veća nego što svi zajedno plaćamo na području općine Rešetari.

DSC 8013Općina Rešetari je krajem 2020. godine donijela Program građenja i održavanja javnih lokalnih cesta na području Općine za razdoblje do 2023. godine. U programu je kao projekt od izuzetne važnosti za Općinu Rešetari istaknuta izgradnja lokalne ceste (LC 42006) kojom bi se povezale ulice Kralja Krešimira i Vladimira Nazora u Rešetarima s planiranom izgradnjom mosta na potku Rešetarica budući da je predmetna cesta neophodna za funkcioniranje i bolju povezanost unutar naselja Rešetari, kao i proširenje građevinske zone naselja.

Postojeće prometnice u ulicama uske su i ne bi mogle optimalno prihvatiti povećanje prometa, naročito teških teretnih vozila, te će Ulica k. Krešimira u sjevernom dijelu biti brže povezana sa županijskom cestom (ŽC 4158) i kao takva rasterećena od provoza teških kamiona koji će za primat imati prolaz županijskom cestom, te budućom novom cestom do sjevernog dijela Ulice k. Krešimira, te će nova lokalna cesta imati izravnu vezu obilaznice dijela naselja i tako skratiti putovanje i umanjiti negativne učinke po okoliš.

Nova lokalna cesta prije 10 godina zacrtana je u svim prostorno planskim dokumentima Općine Rešetari, županije Brodsko – posavske i Republike Hrvatske.

Kako je projekt zahtjevan te prelazi i preko potoka Rešetarica gdje bi se izgradio novi most, isti se planira aplicirati prema fondovima EU, ali je nužno prethodno pribaviti projektnu dokumentaciju.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...