za baner video

 

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Odluku od raspodjeli financijskih sredstava općinama RH za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini kojom je Općini Rešetari dodijeljeno maksimalnih 29.040,00 EUR.

Cilj je povećati standard i kvalitetu rada Vrtića, poboljšati uvjete boravka djece u Vrtiću, podizanje socijalne sigurnosti obitelji s djecom kroz osiguravanje rada dječjih vrtića i promicanje društveno odgovornog ponašanja, poticanje mladih obitelji za ostanak u svojoj sredini, osiguranje jednakog pristupa kvalitetnim programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, dosljedna primjena Državnog pedagoškog standarda, senzibiliziranje Općine, roditelja i šire javnosti lokalnih zajednica za razumijevanje potreba za uključivanjem što većeg broja djece ranog i predškolskog sustava u kvalitetne programe, poticanje društva na zaštitu i osnaživanje uloge obitelji te poticanje društveno odgovornog ponašanja u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja.

„Realizacijom ovog projekta će se poboljšati uvjeti boravka za 82 djece upisanih u dječji vrtić Čarobni svijet u pedagošku godinu 2022./2023., te će se povećati standard i kvaliteta rada vrtića. Osigurati će se dodatna financijska sredstva koja će omogućiti nesmetano odvijanje predškolskog odgoja na području Općine te povećati razina i kvaliteta usluga koje vrtić pruža djeci kroz mogućnost stvaranja manjih i novih odgojnih grupa.  Pridonijeti će se ravnomjernijem i održivom razvoju predškolske djelatnosti, povećanju uključenosti i obuhvaćenosti predškolske djece u programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Rešetari, te poboljšanju dostupnosti i pristupačnosti dječjeg vrtića Čarobni svijet u cilju da se svoj djeci s područja Općine Rešetari osigura jednak pristup kvalitetnim programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja neovisno o udaljenosti vrtića i socioekonomskom statusu obitelji“ – istaknuo je načelnik Zlatko Aga.

Općina Rešetari uspješno je aplicirala na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, u okviru NPOO-a.

Načelnik Općine Rešetari popisao je ugovor za Adaptaciju zgrade za održavanje predškolske djelatnosti, projekt vrijedan 1.440.000,00 kn (191.120,84 EUR) kojim je za projekt odobreno 100% financiranje.

„Općina Rešetari će u najkraćem mogućem roku raspisati javnu nabavu za izvođače radova, a ubrzo nakon toga će krenuti i prvi radovi. Projektom će se adaptirati postojeća zgrada u koju će biti smješteni predškolci. Tako će im bezbolnije proći razdoblje prelaska iz vrtića u školske klupe“ – rekao je načelnik Općine Zlatko Aga.

Aktivnost projekta obuhvaćaju izvođenje radova, stručni nadzor nad izvođenjem radova, nabava opreme i namještaja za potrebe provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja te upravljanje projektom i administraciju.

Jučer, 23. ožujka 2023. godine u prisustvu Hrvatskih cesta u Zagrebu, proveo se postupak javnog otvaranja ponuda po javnoj nabavi HC-a za radove rekonstrukcije DC51, Rešetari – Baćin Dol u dužini 5,5 km, sa izgradnjom dva kružna toka, rekonstrukcijom križanja u Rešetarima i spajanja DC Baćin Dol – Cernik.

Rekonstrukcijom križanja u Rešetarima planira se izgraditi kružni tok te projektom urediti bolji pristup pješačkih i biciklističkih staza, kao i rješenje pripadajuće oborinske odvodnje te nova javna rasvjeta.

Po javnoj nabavi procijenjena vrijednost nabave je iznosila je 6.338.800,00 EUR (47.759.688,60 kn), a na javnoj nabavi pristigle su dvije ponude  od kojih je najpovoljnija ponuda Osijek – Koteksa d.d. u vrijednosti 8.148.999,77 EUR (61.398.638,77 kn) bez PDV-a.

Sredstva za izgradnju osigurana su u proračunu Hrvatskih cesta. Time će se znatno pridonijeti sigurnosti u prometu te smanjiti gužve i vrijeme čekanja na navedenom raskrižju.

 Početak izgradnje očekuje se potpisivanju ugovora o izvođenju radova koji se očekuje po zaključenju javne nabave.

KLASA: 024-02/23-01/56

URBROJ: 2178-18-01/01-22-2

Rešetari, 28. ožujka 2023.

 

              Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21, 114/22) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini (KLASA: 024-01/23-01/56, URBROJ: 2178-18-01/01-23-1) od 27. siječnja 2023. godine, Općinski načelnik Općine Rešetari raspisuje

JAVNI POZIV

 

za financiranje programskih sadržaja tiskanih i elektroničkih medija u 2023. godini

 

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja tiskanih i elektroničkih medija - radija i televizije u 2023. godini.

Zakonom o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21, 114/22) propisano je da su elektronički mediji audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Rešetari u smislu informiranja mještana, tematske emisije, objave koje su izdvojene u tematske cjeline, pojedinačne objave i sl.

Cilj financiranja proizvodnje i objave programskih sadržaja je informiranje građana o projektima i programima Općine Rešetari, a koji su od interesa za mještane te o odlukama, uslugama, radu općinske uprave i njezinih tijela kroz čiji se rad zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi mještana.

KRITERIJI TEMELJEM KOJIH ĆE SE UTVRĐIVATI PREDNOST PRIJAVLJENOG PROJEKTA/ PROGRAMA SU:

 

 1. Usmjerenost programskog sadržaja na lokalnu tematiku (najave, praćenje i izvještavanje o događajima na području Općine), usmjerenost na teme iz područja nadležnosti Općine koje su od interesa za građane (projekti, programi, odluke i usluge Općine Rešetari namijenjene građanima).

Broj bodova: 1 – 10

 1. Kvantiteta objavljivanja programskog sadržaja koji se predlaže i pozicija predloženog programskog sadržaja unutar ukupnog programa medija (vrijeme i trajanje objavljivanja kod radijskog programa i/ili pozicija objava za portale: naslovnica, podstranica, posebna rubrika i sl).

Broj bodova: 1 – 10

 1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju predloženog programskog sadržaja i njegova prilagođenost građanima Općine Rešetari kao krajnjoj publici.

             Broj bodova: 1 – 10

 1. Doseg i brzina objava pojedinog pružatelja medijskih usluga, gledanost, slušanost, pregledi sadržaja na internetu (priložiti istraživanje i/ili analitiku novijeg datuma o slušanosti radijskog programa prijavitelja, odnosno o količini pregleda programskih sadržaja elektroničke publikacije)

  

             Broj bodova: 1 – 10

 1. Ekonomičnost programskog sadržaja (jedinica medijskog sadržaja/ cijena)

             Broj bodova: 1 – 10

Ukupno maksimalno:  50 bodova

 

UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

 

Na Javni poziv se mogu prijaviti nakladnici regionalnih i lokalnih elektroničkih medija koji imaju sljedeće uvjete: sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj , koji su upisani u knjige pružanja medijskih usluga odnosno elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije (AEM)

 

Na Javni poziv ne mogu se prijaviti nakladnici elektroničkih medija kojima je Općina Rešetari  (su)vlasnik. Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici koji imaju nepodmirene obaveze prema Općini Rešetari niti duga po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici koji za isti programski sadržaj ostvaruju potporu iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, državnog proračuna ili proračuna Europske unije; koji su u likvidaciji, ili u stečajnom postupku.

SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

 

Prijava na Javni poziv obavezno sadrži sljedeću dokumentaciju:

 

 • Nakladnički obrazac koji sadrži podatke o podnositelju prijave na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini te priloge.
 • Programski Obrazac prijave koji sadrži podatke o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja tiskanih i elektroničkih medija u 2023. godini
 • Popunjeni obrazac Media plana s naznakom proizvodnje i objave programskih sadržaja od interesa za Općinu Rešetari
 • Izjava o točnosti i istinitosti podataka
 • Izjavu o privoli
 • Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije
 • Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga –ne starija od dana objave Javnog poziva
 • Izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci

 

Nakladnički i programski obrazac moraju biti uredna i u cijelosti ispunjena, potpisana od strane ovlaštene osobe prijavitelja i ovjerena službenim pečatom.

Obrasci za prijavu dostupni su na mrežnoj stranici Općine Rešetari, ispunjavaju se isključivo pomoću računala te potom printaju za slanje ili dostavu.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja. U tom slučaju programske sadržaje prijavljuje odvojeno, odnosno za svaki programski sadržaj koristi zasebni Programski Obrazac prijave.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Rešetari, odnosno zaključno do 7. travnja 2023. godine.

Prijava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se preporučeno, poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: 

 

OPĆINA REŠETARI,

Vladimira Nazora 30, 35403 Rešetari

s naznakom: „Ne otvaraj- Prijava na Javni Poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini“

ili osobno u Općinu Rešetari na navedenoj adresi.

Dodatne informacije mogu se zatražiti u Općini Rešetari, na telefon 035/367-296.

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave i

prijave podnositelja koji ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva.

Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine

Rešetari.

Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija donosi Općinski

načelnik na prijedlog Povjerenstva za procjenu prijava.

REZLTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA, POTPISIVANAJE UGOVORA

 

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Rešetari https://www.resetari.hr/   u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

Prijavitelj koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o odabiru korisnika. Rok za podnošenje prigovora je 8 (osam) dana od dana Odluke o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama. Prijaviteljima  kojima se odobre financijske potpore sklopit će s Općinom Rešetari  ugovor o financiranju kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine Rešetari.

Zaprimljene prijave s pratećom dokumentacijom se neće vraćati prijaviteljima

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zlatko Aga

2_Javni poziv za financiranje programskih sadržaja tiskanih i elektroničkih medija u 2023. godini

3. Obrazac prijave

4. Programski obrazac

5. Izjava o točnosti i istinitosti podataka

6.Izjava o privoli

Media plan - elektronički mediji

Media plan- pisani- tiskani mediji

Danas 23. ožujka na inicijativu Općine Rešetari, načelnik Općine Zlatko Aga sastao se sa Tomom Medvedom, potpredsjednikom vlade i ministrom hrvatskih branitelja po pitanju rješavanja nekoliko bitnih problema Općine Rešetari –razgovaralo se o rješavanju imovinsko pravnih odnosa sa Republikom Hrvatskom, kao i o pitanju poljoprivrednika Općine Rešetari koji nisu više u Pravilniku o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima te je tom prigodom načelnik Općine Rešetari uputio  poziv ministru hrvatskih branitelja da se odazove na osnivačku skupštinu Udruge hrvatskih branitelja Općine Rešetari- Domovini vjerni.

Odrađen je radni sastanak u kabinetu sa ministrom Tomom Medvedom i državnim tajnikom Darkom Nekić te je iskazana problematika uzeta u razmatranje uz pomoć resornog ministarstva.

Načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga upoznao je ministra i državnog tajnika sa statusom branitelja kao i sa braniteljima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom kao i sa problemima branitelja unutar Općine. Razgovaralo se i o nizu drugih bitnih tema, projektima i javnim pozivima koje Općina Rešetari želi provoditi.

Ministar hrvatskih branitelja je pozdravio svoje suborce kojih je bilo pet u Snagama policije Rakitje s područja Općine Rešetara i sve ostale branitelje te je obećao posjetiti Općinu.

U svrhu svih tema o kojima se razgovaralo ministar je zadužio svoja tijela za pomoć i realizaciju u navedenoj problematici.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...