za baner video

 
 
zdravstvo01Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti kojeg je donio Hrvatski sabor na sjednici od 15. prosinca 2008. godine zdravstvena zaštita u smislu ovoga Zakona obuhvaća sustav društvenih, skupnih i individualnih mjera, usluga i aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanje bolesti, rano otkrivanje bolesti, pravodobno liječenje te zdravstvenu njegu i rehabilitaciju.

Predmetnim zakonom (čl.4.), Općina Rešetari kao jedinica lokalne samouprave u skladu s utvrđenim pravima i obvezama u obvezi je osigurati uvjete za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva, organizirati i osigurati ostvarivanje zdravstvene zaštite na svom području.

zdravstvo02U ostvarivanju zdravstvene zaštite svaka osoba u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima obveznoga zdravstvenog osiguranja ima pravo na:

1. jednakost u cjelokupnom postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite,

2. slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije,

3. zdravstvenu uslugu standardizirane kvalitete i jednakog sadržaja,

4. prvu pomoć i hitnu medicinsku pomoć kada joj je ona potrebna,

5. odbijanje liječenja od strane studenata i odbijanje svih drugih intervencija koje bi samostalno obavljali zdravstveni radnici prije položenoga stručnog ispita i ishođenog odobrenja za samostalan rad,

6. odbijanje pregleda i liječenja, osim u slučaju kada bi odbijanjem ugrozila zdravlje drugih, uključujući tu i pravo da tijekom liječenja pisanim putem zatraži promjenu doktora medicine, odnosno doktora stomatologije iz razloga koji ne mora šire obrazlagati,

7. prehranu u skladu sa svojim svjetonazorom za vrijeme boravka u zdravstvenoj ustanovi,

8. obavljanje vjerskih obreda za vrijeme boravka u zdravstvenoj ustanovi u za to predviđenome prostoru,

9. opremanje u mrtvačnici u slučaju smrti, uz primjenu vjerskih, odnosno drugih običaja vezanih uz iskaz pijeteta prema umrloj osobi.

Prilikom korištenja zdravstvene zaštite osoba ostvaruje i prava sukladno zakonu o zaštiti prava pacijenata. Zdravstvena djelatnost obavlja se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda.

Zdravstvena zaštita na primarnoj razini pruža se kroz djelatnosti:
– opće/obiteljske medicine,
– zdravstvene zaštite predškolske djece,
– preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata,
– javnog zdravstva
– zdravstvene zaštite žena
– stomatološke zdravstvene zaštite
– higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite
– medicine rada
– zdravstvene zaštite mentalnoga zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti
– patronažne zdravstvene zaštite
– zdravstvene njege u kući bolesnika
– hitne medicine,
– sanitetskog prijevoza
– palijativne skrbi
– ljekarništva
– laboratorijske dijagnostike

zdravstvo03Jedna od zdravstvenih ustanova koja pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu određenog područja u sklopu zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini pripada i Dom zdravlja kojeg osniva Županija. Tako i na našem području djeluje Dom zdravlja dr. Andrija Štampar Nova Gradiška, sa pripadajućim radnim jedinicima.

Dom zdravlja kao nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti o obvezi je osigurati ostvarenje načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa primarne zdravstvene zaštite, te načela dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na svome području.

Dom zdravlja organizira i skrbi o sustavu unapređenja zdravlja i prevencije bolesti na svome području. Također, na svome području koordinira i ugovara provođenje dijela mjera zdravstvene zaštite koje provode nositelji zdravstvene djelatnosti.

zdravstvo04Uzimajući u obzir prethodno navedeno, tako i na području Općine Rešetari djeluje radna jedinica Doma zdravlja Nova Gradiška, sa pripadajućom ambulantom obiteljske medicine na čelu sa dr. Arlen Car specijalista obiteljske medicine, te stomatološka ambulanta koju vodi dr. stom. Ana Subić. U sklopu objekta, a sukladno zakonskim propisima djelatnost stomatološke zaštite također provodi i dr.stom. Aref Ghiassi kao privatn ugovorni zdravstveni djelatnik.

Novost u segmentu zdravstvene zaštite na području Općine Rešetari, svakako je i novootvorena ljekarnička jedinica „Zubović“, vl. Mirjane Zubović, mr.ph. koja je ujedno i ravnatelj ove zdravstvene ustanove.


 
 

Mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja. Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i njihove organizacije i udruženja, te druga tijela određena u statutu općine.

Mjesni odbor ima predsjednika i vijeće mjesnog odbora na mandat od 4 godine.
Vijeće mjesnog odbora donosi:

• program rada mjesnog odbora
• poslovnik
• financijski plan
• godišnji obracun
• druge poslove određene zakonom i statutom

Predsjednik vijeća mjesnog odbora za poslove iz svog djelokruga je odgovoran načelniku općine.

Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa statutom, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Poglavarstvo koje može raspustiti Vijeće mjesnog odbora, ako ono ucestalo krši statut jedinice, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove. Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa statutom, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji cini određenu cjelinu (dio naselja). Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Djelokrug rada mjesnog odbora obuhvaća obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga opcine ili grada, koji su od neposrednog interesa za život i rad građana te sredine. Mjesni odbori imaju pravo predlagati mjere i akcije za unaprijeđenje rada komunalnih službi, vrtića, škola, domova zdravlja, kulturnih i športskih ustanova na svom području, a mogu utjecati i na radno vrijeme javnih službi i ugostiteljskih objekata, regulaciju prometa i dr.

Rad mjesnih odbora financira se proračunskim sredstvima općine, ovisno o povjerenim poslovima. Financijska sredstva koja mjesni odbori mogu imati na žiro-racunu osiguravaju se isključivo na ime povjerenih poslova. Mjesni odbori mogu ostvarivati financijska i druga materijalna dobra od pomoci i dotacija, ali samo u okviru djelokruga povjerenih poslova.

Članovi Vijeća mjesnih odbora biraju se prema pravilima koja vrijede za lokalne izbore, tj. sukladno Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Statutima ili statutarnim odlukama općinskih vijeća propisuje se nacin osnivanja i ovlasti tijela za raspisivanje i provedbu izbora, postupak kandidiranja i tijela za nadzor zakonitosti izbora.

 

Mjesni odbor Adžamovci

1. Davor Grgić   - predsjednik
2.
  Siniša Vuković
3.
  Ivan Dautović
4.
  Željko Deanović
5.
  Antun Gregorić
6.
  Tomislav Milak
7.
  Radovan Valentić
Mjesni odbor Brđani

1. Ivan Prša  - predsjednik
2. Ivanka Grgić
3. Ivica Grgić
4. Mladen Španić
5. Ivan Lukačević
   
Mjesni odbor Bukovica

1. Valentin Degiacinto - predsjednik
2. Zdravko Bartolović
3. Dragan Bartolović
4.
  Mladen Rossi
5.
  Ivan Bartolović
Mjesni odbor Drežnik

1. Marijan Ruškan - predsjednik
2. Ivan Vlaović
3. Stjepan Rakonić
4. Drago Vlaović
5. Stjepan Vlaović
6. Miljenko Milak
7. Branko Vukšić
   
Mjesni odbor Gunjavci

1. Miroslav Dautović, dipl.ing - predsjednik
2.
  Ivan Mikolčević
3.
  Matija Dautović
4.
  Jasminka Andrašić
5. Branko Akmačić
Mjesni odbor Zapolje

1. Željko Marinović - predsjednik
2. Kristina Bjelić
3. Jela Bizjak
4. Alen Relković
5. Ivan Špoljarić
 
Mjesni odbor Rešetari

1. Ivo Sedlaček  - predsjednik
2.
  Vladimir Majetić
3. Damir Hodak
4. Martina Lošćak
5. Tomislav Došlić
6.
  Ivan Paušić
7.
  Željko Brkić
Statut Općine Rešetari

Dana 10. travnja 2001. godine Hrvatski sabor donio je Odluku o proglašenju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnog samoupravi), a kojim se uređuju jedinice lokalne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značaja za njihov rad.

Sukladno članku 8. navedene Odluke, Općina Rešetari kao jedinica lokalne samouprave izradila je Statut Općine kojim se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug općine, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Statut možete pogledati ovdje pdf

IMG_3290.jpg

Načelnik: Zlatko Aga

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30
35403 Rešetari

Telefon: (035) 367 296

Fax: (035) 333 111

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Uredovno radno vrijeme sa strankama:

Ponedjeljak, utorak,

srijeda, četvrtak

8:30 h - 11:00 h

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...