Nadležnost komunalnog redara

kom redarKomunalno redarstvo nadzire uređenje naselja, održavanje čistoće i javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.

Provodeći Odluku o komunalnom redu Općine Rešetari komunalno redarstvo nadzire:

- uređenje naselja (uređenje vanjskih dijelova zgrada; postavljanje natpisnih ploča ulica i kućnih brojeva; postavljanje pokretnih stvari, reklama, natpisa, izloga, plakata i sl.; javna rasvjeta; uređenje ograda, vrtova, voćnjaka i sličnih površina; rekreacijske površine i sportska igrališta; komunalni objekti i uređaji u općoj upotrebi; otvorene tržnice, .)

- korištenje javnih površina (iskrcaj, ukrcaj i smještanje građevinskog materijala na javnim površinama; )

- održavanje čistoće i čuvanje javnih površina ( očuvanje javnih prometnih površina; čišćenje, održavanje i zaštita javnih zelenih površina;


- skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom (odlaganje opasnog otpada; odlaganje zemlje i otpadnog građevinskog materijala).

- uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina.

- uklanjanje protupravno postavljenih predmeta (svi protupravno postavljeni predmeti na javnim površinama - kiosk, pokretna naprava, štand, prikolica, brodica, reklama, stupić, posuda za cvijeće, građevinski materijal, skela, ogrjev, tehnički neispravno vozilo, ukloniti će se po nalogu komunalnog redara a o trošku vlasnika).

Ovlasti komunalnog redara:

U obavljanju nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar ovlašten je poduzeti radnje u suglasju sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, odlukom Općinskog Vijeća kojom se propisuje komunalni red.

Nadzire odredbe prema Odluci o javnom redu i miru Općine Rešetari.

U suglasju s odredbama čl. 6. st.2. i čl. 10. Zakona o zaštiti od buke ("Narodne novine" br. 30/09, 55/13 i 153/13) komunalno redarstvo vrši:

- kontrolu uporabe elektroakustičnih i akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljskim terasama) i

- kontrolu razine buke.

Provodeći Zakon o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" br. 153/13) komunalno redarstvo vrši nadzor građenja i provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje, koji nadzor se provodi:

- u vezi s građenjem i izvođenjem radova koji se prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, a to su odredbe Zakona o gradnji, grade, odnosno izvode:

1) na temelju rješenja koje se donosi na temelju propisa kojima se uređuje komunalno gospodarstvo,

2) bez građevinske dozvole, glavnog projekta, odnosno drugog akta – jednostavne i druge građevine i radovi u vezi s:

-- uklanjanjem ruševina zgrada,

-- otklanjanjem oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija, uključujući i one upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili pojedinačnu građevinu koja se nalazi u kulturno – povijesnoj cjelini upisanoj u taj Registar,

-- provedbom zahvata u prostoru koji nisu građenje, osim rudarskih radova,

-- dovršenjem zgrade u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice u skladu s građevinskom dozvolom,

-- provedbom odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova koju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi na temelju posebnog zakona kojim se uređuje gradnja,

-- izlaganjem energetskog certifikata.

U okviru svoje nadležnosti na temelju propisa kojima je uređeno građenje i drugih propisa, vezanih uz područje građenja, komunalni redar ovlašten je:

- ući na građevnu česticu, odnosno pripadajuće zemljište zgrade ili druge građevine, gradilište i druga zemljišta, bez obzira na njihovu namjenu te ih pregledati,

- utvrditi identitet osoba i od njih uzimati izjave,

- izvršiti uvid u dokumentaciju,

- obaviti pregled,

- prikupljati dokaze te obaviti i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

Provodeći Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br.94/13) komunalni redar vrši nadzor nad primjenom ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona u dijelu koji se odnosi na gospodarenje komunalnim otpadom te poduzima:

- mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i

-- mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.

Ovlasti komunalnog redara:

- rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda

- predložiti izdavanje prekršajnog naloga,

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja.

Što nije u nadležnosti komunalnog redara:

- zagađenje zraka, vode, svjetlosno zagađenje te opasna zračenja

- kućni red i drugi odnosi između vlasnika stanova u višestambenim zgradama,

- građenje čvrstih objekata,

- sporovi između vlasnika susjednih parcela (međe, zidovi, stabla, izlijevanje vode i sl.)

Komunalno redarstvo nadzire i druge Odluke općinskog Vijeća Općine Rešetari vezane za komunalno gospodarstvo kojima su propisane ovlasti redarima za kontrolu odluka i nadzor.

Komunalno redarstvo nadzire i ostale Zakone u kojima su propisane ovlasti nadzora komunalnih redara.

wordOBRAZAC - PRIJAVA KOMUNALNOG NEREDA

 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...