za baner video

 

Obavijest Komunalnog redarstva Općine Rešetari vlasnicima/korisnicima građevina i površina

obavijestKomunalno redarstvo Općine Rešetari podsjeća sve vlasnike i korisnike građevina i površina na njihove obveze koje proizlaze iz zakona te općinskih odluka, posebice Odluke o komunalnom redu.

Vlasnici, odnosno korisnici zelenih površina uz poslovne i stambene objekte te uz poljoprivredno zemljište, kao i vlasnici/korisnici livada, neizgrađenog građevinskog zemljišta, stambenih i poslovnih dvorišta te drugih sličnih površina uz javne površine, dužni su ih održavati, redovito kositi travu, rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, rezati suhe grane, uklanjati stabla i granje koje ugrožava sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama i sprečava preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

Vlasnici/korisnici stambenih i poslovnih objekata dužni su u dvorištima redovito kositi travu i sprečavati zakorovljenost te ih održavati urednim i čistim.

Vlasnici/korisnici neizgrađenog građevinskog zemljišta te kontaktnog poljoprivrednog zemljišta dužni su sprečavati zakorovljenost, redovito kositi travu i to – triput godišnje i to: prvi put do 15. svibnja tekuće godine, drugi put do 30. srpnja i treći put do 15. rujna. Ako se površine ne održavaju, komunalni redar naredit će njihovom vlasniku/korisniku da ukloni nedostatke. Ako u ostavljenom roku ne postupe po nalogu redara, nedostaci će se ukloniti preko treće osobe, ali na trošak vlasnika/korisnika.Zakon o građevinskoj inspekciji – ovlasti komunalnog redara

U provedbi nadzora komunalni redar ima pravo i obvezu građanima narediti poduzimanje sljedećih mjera: uklanjanje ruševine zgrade, otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija, uklanjanje građevine, usklađivanje provedbe zahvata u prostoru koji nije građenje, uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje, privremenu obustavu izvođenja radova, dovršenje vanjskog izgleda zgrade i izlaganje energetskog certifikata.

Što se ne smije raditi na nerazvrstanoj cesti?

Odlukom o nerazvrstanim cestama zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove na cesti bez suglasnosti Jedinstvenog upravnog odijela, odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanom cestom.

Ako se za građenje objekata i instalacija unutar zaštitnog pojasa ceste izdaje lokacijska dozvola ili drugi akt kojim se provode dokumenti prostornog uređenja sukladno posebnom propisu, prethodno se moraju zatražiti uvjeti Jedinstvenog upravnog odijela.

Nadalje, zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste bez suglasnosti Jedinstvenog upravnog odijela, odnosno, pravne osobe koja upravlja njome, ako bi ti radovi mogli nanijeti štetu cesti, ugrožavati ili ometati promet ili povećati troškove njena održavanja. U suglasnosti se određuju uvjeti za obavljanje tih radova ili radnji.

Upravni odjel će u postupku izdavanja lokacijske dozvole ili drugog akta kojim se provode dokumenti prostornog uređenja sukladno posebnom propisu, utvrditi uvjete za izgradnju priključka i prilaza (ograda, ogradnog zida, potpornog zida) na nerazvrstanu cestu. Priključak, prilaz i ograda uz cestu u nadležnosti ŽUC-a ili HC-a smije se izvesti samo uz njihovu suglasnost, odnosno pravne osobe koja upravlja cestom.

Zaštita nerazvrstane ceste

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, na cesti i u njenom zaštitnom pojasu zabranjeno je:

- orati u razdaljini 4 metra od granice cestovnog zemljišta u smjeru suprotnom od NC ili u širini 1 metra od granice cestovnog zemljišta usporedno s NC
- dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine
- rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi način onečišćavati cestu
- vući stabla i dijelove stabla te drugi materijal ili predmete
- odlagati drvnu masu, ostale materijale ili druge predmete
- postavljati ograde, saditi živicu, stabla i druge nasade koji onemogućavaju preglednost; paliti travu, korov, građu ili drugi materijal na cesti ili u njezinoj neposrednoj blizini
- onemogućavati ili smanjivati preglednost, prozračivanje i sušenje ceste veličinom krošnje ili vegetacije od živice, grmlja, drveća i drugog raslinja
- obavljati druge radnje koje mogu oštetiti cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj

Za bilo kakve radove u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste potrebno je ishoditi rješenje o uvjetima izgradnje od Jedinstvenog upravnog odijela.

Komunalno redarstvo obavljat će nadzor nad provedbom zakonskih odredbi i poduzimati odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom i općinskim odlukama.

Općinski načelnik
Zlatko Aga

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...