za baner video

 

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Zaželi - Program zapošljavanja žena – faza III“, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.16.0295 Općina Rešetari, raspisuje

JAVNI POZIV

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Zaželi - „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“

 

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja Općine Rešetari da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Rešetari za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta Zaželi

„Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“ - potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju - RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

Zaželi – program zapošljavanja žena je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

 • Broj traženih osoba: 30 (trideset)
 • Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Rešetari
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Prijevoz na rad: u cijelosti
 • Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme.
 • Trajanje radnog odnosa: predviđeno trajanje radnog odnosa je 6 mjeseci

Ciljane skupine su: nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, pripadnice ostalih ranjivih skupina

Uvjeti:

 • Punoljetnost
 • Završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje
 • Osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, bez obzira na duljinu prijave

Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina i to pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju i to:

 1. Žene od 50 godina i više
 • osobna iskaznica
 1. Osobe s invaliditetom
 • nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 1. Žrtve trgovanja ljudima
 • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava obiteljskog nasilja
 1. Azilantice
 • odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 1. Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
 • rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 1. Liječene ovisnice
 • potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 1. Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
 • potvrda o otpuštanju
 1. Pripadnice romske nacionalne manjine
 • izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 1. Beskućnice
 • rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrde pružatelja usluge smještaja u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.
 1. Pripadnice ostalih ranjivih skupina
 • potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnicima ranjive skupine

Opis poslova:

 • rad i aktivnosti poboljšanja kvalitete života krajnjim korisnicima, pružajući im pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i naručivanje kod liječnika i sl.),
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima te ostali svakodnevni poslovi po dogovoru s korisnikom ili voditeljem projekta

Prijavi je potrebno priložiti:

 1. vlastoručno potpisana zamolba,
 2. vlastoručno potpisan životopis,
 3. preslika dokaza o završenoj školi,
 4. ispis staža iz E - knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. potvrda izdana od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva),
 6. preslika osobne iskaznice,
 7. podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj ciljanoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću

Razina obrazovanja: Najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.

Prijave se dostavljaju u roku osam  (8) dana od dana objave ovog Javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u zatvorenoj koverti na adresu: Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari, 35400 Nova Gradiška s naznakom: „Za natječaj - Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“ putem pošte (preporučeno) ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavom na natječaj smatra se da je kandidatkinja suglasna u svim uvjetima natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja.

Općina Rešetari zadržava pravo po ovom javnom pozivu pozvati sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovoga javnog poziva na testiranje i/ili intervju.

Sve informacije o Javnom pozivu, mogu se dobiti na telefon 035/367-296.

Ovaj će se Javni poziv objaviti na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskoj stranici Općine Rešetari (www.resetari.hr).

Poslodavac: Općina Rešetari

Kontakt:

 • Osobni dolazak: Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari
 • Pismena zamolba: Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari
 • Telefon: 035/367-296

- Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme uprojektu Zaželi - „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“

 

Općina Rešetari potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava vrijedan 1.483.200,00 kuna/ 196.854,47 € za provedbu projekta „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“ koji je još jedan u nizu uspješno apliciranih projekata Općine Rešetari.

U utorak, 20. prosinca 2022. godine u okviru sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, Općina Rešetari potpisala je  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava  za projekt „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“ kodni broj UP.02.1.1.16.0295 iz poziva „Zaželi-program zapošljavanja žena- faza III“  UP.02.1.1.16. Ministarstva rada,  mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine.

Ugovor je u ime Općine Rešetari, potpisao načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga u Pitomači, a Ugovor su mu svečano uručili predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić te ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.

Projekt „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“ nastavak je projekta „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno I i II“ koji je završio s provedbom u rujnu 2022. godine, a cilj projekta je osnažiti teže zapošljive žene i žene s nižom i srednjom razinom obrazovanja kroz zapošljavanje na poslovima pružanja podrške starijim i/ili nemoćnim osobama na području Općine Rešetari. U projektu „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“ zaposlit će se 30 žena na razdoblje od 6 mjeseci s područja općine Rešetari, koje će pružati podršku u kućanstvima i svakodnevnom životu za 180 starijih i/ili nemoćnih osoba u obliku sljedećih usluga: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl..), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Ukupna vrijednost Projekta u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova iznosi 1.483.200,00 kn/ 196.854,47 €, a intenzitet potpore je 100% prihvatljivih troškova, uz stopu vlastitog sufinanciranja Općine Rešetari od 0%. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 15 % i iz Europskog socijalnog fonda 85 %.

Razdoblje provedbe projekta je 8 mjeseci i to od 20.12.2022. godine do 20.08.2023. godine.

Obvezni partneri na projektu „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“ su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod i Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška.

„Ističem kako sam sretan i zadovoljan što nakon prve i druge faze možemo nastaviti s provedbom projekta Zaželi. Na našem području nažalost sve je veći broj osoba starije životne dobi kojima je ovakva pomoć jako bitna i potrebna. Prilika je to i za naših 30 žena koje će se zaposliti i na taj način osigurati egzistenciju svojoj obitelji u ovim teškim i izazovnim vremenima.“ – istaknu je načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga.

Nogometni klub Budućnost iz Rešetara održao je 19.12.2022. godine u klupskim prostorijama u Rešetarima izbornu godišnju skupštinu Kluba za mandatno razdoblje od 2022. godine do 2026, godine, kao i redovito izvještavanje za 2022. godinu.

Na dnevnom redu bio je izbor novog vodstva i redovnih tijela Kluba, a ujedno je podneseno Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2022. godinu. Predstavljena su i izvješća o radu trenera po kategorijama.

Jednoglasnom odlukom Skupštine usvojena su sva izvješća za 2022. godinu, kao i izbor novog predsjednika za mandatno razdoblje 2022. do 2026. godine. Izabran je Ivan Atlagović, zamjenik dosadašnjeg predsjednika Milana Petrović. Klub je u zadnjih godinu dana bio bez predsjednika.

„Zahvaljujem vam što ste mi ukazali povjerenje. Težiti ću tome da povjerenje opravdam rezultatima. U fokusu mojeg rada, uz rezultate, biti će bolja suradnja sa našom Općinom Rešetari, kao i stvaranje boljih uvjeta za rad sa naglaskom izgradnje novog stadiona i ulaganja u sportsku infrastrukturu, a posebno rada sa djecom“ – istaknuo je u svojem govoru novoizabrani predsjednik Ivan Atlagović.

Izabrani su novi članovi Izvršnog i Nadzornog odbora, kao i potpredsjednici Kluba Nikola Oršulić i Ozren Kraljić, tajnik Matej Pavlović, blagajnik Matija Jug, a likvidator Hrvoje Đukić.

Izabranoj Skupštini nazočio je načelnik opčine Zlatko Aga.

U svom obraćanju okupljenima, ali i novom vodstvu, uz čestitke, načelnik Aga je istaknuo kako se nada da će novo vodstvo vratiti povjerenje u Klub te da će se rezultati vidjeti na kraju mandata, te se nada da ova uprava neće kratko trajati. Pozvao je Klub na suradnju i odgovoran rad jer samo tako Klub može napredovati i poručio novoj upravi da se vode svojim ciljevima i da se ne pokolebaju pri vođenju svoga nogometnog kluba jer to je nadasve odgovoran posao, a još više častan.

„Općina je otkupila u centru naselja uz postojeće nogometno igralište oko 4 hektara zemljišta, isprojektirano novo nogometno igralište sa tribinama i dogradnjom svlačionica. U projekt ulazi novi mali teren s umjetnom travom, dva teniska terena, skate park, vanjsko fitnes igralište, kao i novi školski tereni sa atletskom stazom i drugim sportovima kao jedinstveni projekt novog Sportsko – rekreacijskog centra u Rešetarima vrijednosti više od 15 milijuna kuna. Nadamo se skorom apliciranju te realizaciji projekta u kojeg će najviše biti uključeni upravo nogometni klub Budućnost iz Rešetara te je dobro da se Klub organizira novom upravom. Vrata Općine su vam uvijek otvorena u svakoj potrebi“ – posebno ističe načelnik Zlatko Aga.

Načelnik je posebno pohvalio uspješnost škole nogometa unutar Kluba i rada s djecom te se zahvalio treneru na upornom radu i u teškim vremenima Kluba.

Izbornoj skupštini reštaračkog kluba nazočio je i ravnatelj osnovne škole u Rešetarima Tihomir Batalo, vijećnik Općinskog vijeća Ivo Sedlaček te predsjednik KUD-a Rešetari Ivan Solić (Gero).

 

 

Pozivaju se svi ljubitelji glazbe da se odazovu na Božićni koncert koji će se održati u srijedu 21.12.2022. godine u crkvi Krista Kralja u Rešetarima.

Ulaz je slobodan, a Božićne skladbe će izvesti Ansambl flaute Osnovne škole „Mato Lovrak“ iz Nove Gradiške.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...