za baner video

 

KLASA: 024-01/22-01/128

URBROJ:2178-18-03/01-22-1

Rešetari, 29. studenog 2022. godine

ČLANOVIMA VIJEĆA

S V I M A

Na osnovu članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Rešetari i ukazane  potrebe

sazivam

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rešetari za 02. prosinca 2022. godine (petak) u 18:00 sati

                          Sjednica će se održati u vijećnici Općine Rešetari, ulica Vladimira Nazora 30

 • usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća
 • usvajanje zapisnika sa 16. (elektroničke) sjednice Općinskog vijeća

 

DNEVNI RED

 

 1. Aktualni sat
 1. Prijedlog Plana proračuna Općine Rešetari za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rešetari za 2023. godinu,
 3. Prijedlog Programa građenja objekata komunalne infrastrukture Općine Rešetari za 2023.godinu,
 4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rešetari za 2023.godinu,
 5. Prijedlog Programa korištenja sredstava javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Rešetari u 2023. godini
 6. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Općine Rešetari za 2023. godinu,
 7. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, koncesije i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2023. godinu
 8. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Rešetari za 2023. godinu,
 9. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu
 10. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Rešetari za 2023. godinu
 11. Prijedlog Programa javnih potreba u području dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi u Općini Rešetari za 2023.
 12. Prijedlog Programa financiranja javnih potreba u sportu Općine Rešetari za 2023. godinu
 13. Prijedlog Programa osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja Općine Rešetari za 2023. godinu
 14. Prijedlog Programa predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Rešetari za 2023. godinu
 15. Prijedlog Programa poticanja razvoja turizma na području Općine Rešetari za 2023. godinu
 16. Prijedlog Programa razvoja civilnog društva Općine Rešetari za 2023. godinu
 1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Rešetari za financiranje političkih stranaka Općine Rešetari za 2023. godinu

- predlagatelj načelnik Općine Rešetari  Zlatko Aga

 1. Prijedlog Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Rešetari u 2022. godini,

- predlagatelj načelnik Općine Rešetari  Zlatko Aga

 1. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Rešetari za 2023. godinu.

- predlagatelj načelnik Općine Rešetari  Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za 2023. godinu

- predlagatelj načelnik Općine Rešetari  Zlatko Aga

 1. Prijedlog Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Rešetari

-predlagatelj načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga

 1. Prijedlog Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Rešetari

-predlagatelj načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o pravnim osobama od posebnog interesa za Općinu Rešetari

-predlagatelj načelnik Općine Rešetari  Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima

-predlagatelj načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga

 1. Razno

    

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:

 Milka Perković

Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rešetari

 

U Općini Rešetari 28.11.2022. godine je upriličeno, još jedno u nizu, primanje roditelja novorođene djece, kojima je isplaćena potpora za rođenu djecu, ali i dodijeljeni pokloni koji se sastoje od odjevnih predmeta za novorođenu djecu. Roditelje djece primio je načelnik Zlatko Aga i čestitao im na prinovama u obitelji. Roditeljima je se obratila i predsjednica Općinskog vijeća Milka Perković.

U sklopu demografske obnove Općina Rešetari izdvaja naknade za novorođenu djecu (za prvo dijete 1.000,00, za drugo 2.000,00 i treće i svako sljedeće dijete 3.000,00 kn).

Općina Rešetari je ovom prilikom darivala 11 novorođenčadi, dok je u 2022. godini ukupno financirala 38 naknada za novorođenčad. Sredstva za financiranje ovog vida pomoći isplaćuju se prema zahtjevu roditelja kroz sustav e-novorođenčad te je za ovaj progam izdvojeno ukupno 56.000,00 kn za cijelu godinu.

Po završetku susreta zajedničkom fotografijom zabilježen je susret svih prisutnih.

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22 i 46/22; u daljnjem tekstu: Zakon) stupio je na snagu 17. veljače 2022. godine slijedom čega postoji potreba usklađivanja općih akata jedinica lokalne samouprave sa Zakonom.

Prijedlog Odluke temelji se na članku 17. stavak 1. i  članku 289. stavak 7. Zakona.

Člankom 17. stavak 1. Zakona propisano je da djelatnost socijalne skrbi obavljaju ustanove socijalne skrbi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe, obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom, propisom kojim se uređuje udomiteljstvo i provedbenim propisima.

Zakonom propisuje da je pravo na naknadu za troškove stanovanja jedinica lokalne samouprave dužna priznati u visini od najmanje 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu, a ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

Nadalje, Zakonom je utvrđeno da su jedinice lokalne samouprave u svom proračunu dužne osigurati sredstva za potrebe socijalne skrbi, a prvenstveno osiguravati naknadu za troškove stanovanja osim dijela troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu.

Također, Zakonom je propisano da troškovi stanovanja, osim troškova ogrjeva korisnika koji se griju na drva, mogu se, ovisno o proračunskim mogućnostima, osigurati iz državnog proračuna jedinicama lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti razvrstane u I. i II. skupinu sukladno propisu kojim se uređuje ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

Sukladno članku 289. stavak 7. Zakona osim naknade za troškove stanovanja jedinice lokalne samouprave mogu u većem opsegu pružati i druge vrste naknada te u tom slučaju propisuju uvjete i način njihova ostvarivanja općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva.

Odlukom su predložene slijedeća prava u sustavu socijalne skrbi na području Općine Rešetari:

 1. Pravo na naknadu za trošak stanovanja
 2. pravo na jednokratnu novčanu pomoć,
 3. potpora za novorođeno dijete,
 4. sufinanciranje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama, sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća,
 5. financiranje kupnje nastavnih materijala za učenike osnovnih škola na području Općine Rešetari
 6. stipendije učenicima te redovnim i izvanrednim studentima,
 7. pravo na dodjelu poklon paketa,
 8. pravo na pomoć u naravi
 9. pravo na potporu za podmirenje troškova pogreba.

 

Pozivamo sve zainteresirane predstavnike javnosti da u periodu od 29. studenog do 13. prosinca 2022. godine, do kraja dana, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi nacrt Odluke kako bi iste mogli uvrstiti na razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Rešetari na koju će se Odluka uputiti na donošenje.

 

Svi prijedlozi mogu se dostaviti na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

S poštovanjem

NAČELNIK

 Zlatko Aga

 

Poziv za javno savjetovanje_Odluka o socijalnoj skrbi Općine Rešetari

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Rešetari-nacrt za savjetovanje

Obrazac_za_savjetovanje-Odluka o socijalnoj skrbi Općine Rešetari

U cilju povećanja sigurnost cestovnog prometa započeli su radovi rekonstrukcije ŽC 4158 u naselju Rešetari, Ulica bana Josipa Jelačića – od Barbare i Ulica kralja Tomislava, u dužini od 2200 m.

Radove rekonstrukcije izvodi Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod, a projekt financira Županijska uprava za ceste kroz redovno održavanje županijskih cesta.

Radovi se odnose na skidanje postojećeg asfalta cjelokupne širine kolnika i bankina te postavljanja novog asfalta i bankina. Završetak radova s očekuje do Božića, ako dopuste vremenski uvjeti.

 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...