za baner video

 

Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 8. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Rešetari (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 3/16 i 4/17), Odluke o visini početne cijene zemljišta na području Općine Rešetari, Odluke o prodaji šumskog zemljišta i drvne mase na panju na česticama u vlasništvu Općine Rešetari (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 4/22) i članka 48. Statuta Općine Rešetari (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 1/18, 1/20 i 1/21) općinski načelnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju šumskog zemljišta i drvne mase na panju na česticama u vlasništvu Općine Rešetari

 

Na osnovu članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Rešetari i ukazane potrebe

s a z i v a m

  1. sjednicu (elektroničku) Općinskog vijeća Općine Rešetari koja će biti održana putem e-maila 20. srpnja 2022. godine (srijeda), s početkom izjašnjavanja, odnosno glasanja u 16:00 sati i završetkom u 19:00 sati

 

- usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća

DNEVNI RED:

  1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada

            - predlagatelj Općinski načelnik  Zlatko Aga

  1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rešetari

-  predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

Materijale za sjednicu članovima Općinskog vijeća Općine Rešetari dostavljamo na njihove elektroničke adrese. Mole se članovi Općinskog vijeća Općine Rešetari da glasanje za predložene točke dnevnog reda obave isključivo putem elektroničke pošte izjašnjavanjem sa „ZA“, „PROTIV “ ili „SUZDRŽAN“.

Ukoliko članovi Općinskog vijeća Općine Rešetari ne mogu sudjelovati u radu ove sjednice, o tome  je potrebno obavijestiti predsjednicu Općinskog vijeća Općine Rešetari Milku Perković ili na broj telefona Općine Rešetari 035/367 296.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Milka Perković

Općina Rešetari sa Ministarstvom pravosuđa i uprave potpisala je Sporazum kojim se uključila u sustav e-Novorođenče – uslugu koja između ostalog, omogućuje podnošenje zahtjeva Općini Rešetari radi ostvarenja prava na novčanu pomoć po rođenju djeteta. Dijete se prijavljuje u matičnom uredu prema mjestu rođenja djeteta na temelju usmene prijave roditelja u matičnom uredu ili pisane prijave roditelja putem usluge e-Novorođenče. 

Slijedom navedenog, roditelji mogu zahtjev za novčanu pomoć po rođenju djeteta podnijeti:

  • prilikom prijave novorođenog djeteta u matični ured, u kojem slučaju će matičar upoznati roditelje s pravom na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći te, ukoliko ispunjavaju uvjete, putem aplikacije e-Novorođenče proslijediti Općini Rešetari zahtjev na rješavanje,
  • prijavom u sustav e-Građani, kroz uslugu e-Novorođenče u svega nekoliko klikova.

Na temelju članka 48. Statuta Općine  Rešetari  („Službeni glasnik  Općine Rešetari , 1/18) i članka 23. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik  Općine Rešetari , 3/15), općinski načelnik Općine  Rešetari donosi pravo na novčanu pomoć ostvaruje se u obliku jednokratne novčane pomoći i to u iznosu od:

– 1.000,00 kn za 1. (prvo) dijete,

– 2.000,00 kn za 2. (drugo) dijete,

– 3.000,00 kn za 3. (treće) i svako sljedeće dijete,

UVJETI:

Pravo na novčanu pomoć mogu ostvariti roditelji koji moraju ispuniti sljedeći uvjet:

  • dokaz o boravištu za oca i majku da bi se utvrdilo da oba roditelja (otac i majka) imaju boravište  i prebivalište na području Općine  Rešetari.
  • Ukoliko jedan od roditelja djeteta nije prijavljen na adresi naselja koje pripadaju području Općine Rešetari, nemaju pravo na naknadu.

Na temelju članka 123-133 Zakona o cestama (NN 84/11,18/13, 22/13,54/13,148/13, 92/14, 110/19) te članka 67, 74 i 75 Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN59/15) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima je izvedena nerazvrstana cesta Starac – put kod groblja na kčbr. 3775 k.o. Rešetari Mbr. 318191 da Općina Rešetari započinje postupak evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123-133 Zakona o cestama (NN 84/11,18/13, 22/13,54/13,148/13, 92/14, 110/19), temeljem kojeg se javne ceste evidentiraju u katastarskom operatu i upisuju u zemljišnu knjigu kao nerazvrstane ceste, javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Geodetski elaborat izvedenog stanja javne/nerazvrstane ceste izraditi će tvrtka GEOMEL d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Bana Josipa Jelačića 3A, 35400 Nova Gradiška, direktor: Predrag Janošević.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započet će 20.07.2022. godine (srijeda) u prisustvu ovlaštenog inženjera geodezije: Ivan Bednarik, dipl.ing.geod., koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 21.07.2022. godine (četvrtak) od 10.00 do 12.00 sati u prostorijama Općine Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari.

NAČELNIK OPĆINE REŠETARI

Zlatko Aga

  Javni poziv za uvid u geodetski elaborat-Općina Rešetari

 

 

Općina Rešetari uspješno je aplicirala još jedan projekt – Izgradnja nogostupa u Ulici kralja Tomislava
u Rešetarima.
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Odluku o sufinanciranju
projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje
komunalnog standarda kojom je Općini Rešetari za projekt izgradnje nogostupa u Ulici kralja
Tomislava u Rešetarima dodijeljeno najveći iznos sufinanciranja od 120.000,00 kn.
Cilj predmetnog projekta je poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog
standarda na područjima jedinica lokalne samouprave.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...