za baner video

 

Dana 27.7.2022. godine svjedočili smo puštanju u probni rad UPOV aglomeracije Nova Gradiška,
projekt koji provodi Vodovod Zapadne Slavonije d.o.o. u sklopu projekta „Razvoj vodno komunalne
infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ vrijednog 143 milijuna kuna putem Operativnog programa
Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020, gdje su Općina Rešetari, uz Grad Nova Gradiška i Općinu
Cernik partner na projektu.
Izgradnja pročišćivača je završna faza projekta. Projekti u sustavu vodoopskrbe, odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda omogućuju infrastrukturni razvoj i ostvarivanje preduvjeta za visoki
standard života stanovnika te razvoj gospodarskih potencijala. Kao završna faza EU projekta „Razvoj
vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ gradi se uređaj za pročišćavanje otpadnih
voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška vrijedan 41.690.653 kn bez PDV-a.
„Mi danas obilježavamo početak pokusnog rada. Na uređaj su puštene otpadne vode. Dakle, došli
smo do točke kada možemo reći da smo ovaj projekt završili. Cijeli ovaj projekt je počeo još 2010
godine. Dakle, od 2010. do danas se mi borimo da dođemo do ovoga, do ove točke na kojoj se
nalazimo danas. Znači, Projekt aglomeracije Nova Gradiška koji je vrijedan 143 milijuna kuna, gdje je
udio Europske Unije na nivou 70%, Republike Hrvatske 26% i lokalne uprave sa samo 4% je projekt
koji je od iznimne važnosti za Novu Gradišku i ovu sredinu. Ovime se rješavaju mnogi dugogodišnji
problemi.“ – rekao je direktor Vodovoda Zapadne Slavonije Davor Rukavina.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Trenutno najveća investicija na ovom
području, po sadašnjoj dinamici i planovima će biti završena u predviđenim rokovima. UPOV je
projektiran na treći stupanj pročišćavanja, što znači da se, uz uklanjanje grubih čestica, pijeska i
masti, iz otpadne vode uklanjaju dušik i fosfor. Realizacijom ovog projekta svi će stanovnici imati
pristup zdravstveno ispravnoj vodi, a otpadna voda će biti zbrinuta u skladu s europskim standardima
i direktivama.
„Ponosni smo što su Hrvatske vode partner u ovome projektu koji je projekt za primjer. Ovo je jedan
projekt među 60 projekata koji završavaju koncem slijedeće godine. Među tih 60 projekata i 25
milijardi kuna je 5 milijardi kuna PDV-a i 14 milijardi bespovratnih sredstava Europske Unije. S jedne
strane govorimo da je ovaj projekt među njih 60 među privilegiranim. Ali zašto? Zato što je netko
ozbiljno pristupio od početka ovome poslu i doveo ga uspješno do kraja.“- rekao je Davor Vukmirić,
zamjenik Generalnog direktora Hrvatskih voda.
Izgradnja UPOV-a je započela u travnju 2021. godine i od iznimne je važnosti za Grad Novu Gradišku i
općine Rešetari i Cernik jer zaokružuje cjelokupnu aglomeraciju i rješava problematiku otpadnih
voda.

Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 8. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Rešetari (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 3/16 i 4/17), Odluke o visini početne cijene zemljišta na području Općine Rešetari, Odluke o prodaji šumskog zemljišta i drvne mase na panju na česticama u vlasništvu Općine Rešetari (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 4/22), Odluke o izmjeni Odluke o prodaji šumskog zemljišta i drvne mase na panju na česticama u vlasništvu Općine Rešetari (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 7/22) i članka 48. Statuta Općine Rešetari (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 1/18, 1/20 i 1/21) općinski načelnik raspisuje

IZMJENE JAVNOG NATJEČAJA

za prodaju šumskog zemljišta i drvne mase na panju na česticama u vlasništvu Općine Rešetari

 

U naselju Rešetari u tijeku je sanacija potoka Rešatarice. Sanacijom se izvode radovi izmuljivanja i
regulacije potoka što će pozitivno utjecati na sprječavanje izlijevanje potoka prilikom većih kiša i
mogući poplava.
Troškove sanacije u iznosu većem od 200.000,00 kuna snose Hrvatske vode, a radove izvodi
Vodoprivreda Nova Gradiška d.d.
„Ovi radovi se izvode u naselju Rešetari i na jednom od najproblematičnijih mjesta do sada te će ovim
zahvatom doći do usporavanja brzine vodotoka kao i čišćenja korita potoka. Zahvaljujući dobroj
suradnji s Hrvatskim vodama konačno smo riješili za mještane taj problem“ – pojasnio je načelnik
općine Zlatko Aga, te naglasio da plaćanje vodoslivne naknade koju plaćaju građani nije uzaludno te
da su ulaganja Hrvatskih voda još uvijek daleko veća nego što svi zajedno plaćamo na području
općine Rešetari.

U srijedu, 20. srpnja 2022. godine u Općini Rešetari održana je završna konferencija za
medije i najava završetka projekta "Kreirajmo kvalitetniji život zajedno II", prilikom koje su
dodijeljene diplome ženama koje su se obrazovale i stekle nova znanje kroz navedeni
projekt.
– Projekt se financira kroz Program "Zaželi program zapošljavanja žena – faza II" u okviru
Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog
socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 3.246.450,00 kuna. Korisnik je Općina
Rešetari, a razdoblje provedbe projekta je od 23.6.2021 – 23.09.2022. godine – istaknula je,
u ime tvrtke „Sintagma" Marija Mateša.
– Projekt "Kreirajmo kvalitetniji život zajedno II" uključivao je ciljnu skupinu dugotrajno
nezaposlenih žena s najvišim srednjoškolskim obrazovanjem i krajnje korisnike, starije osobe
i osobe u nepovoljnom položaju. Kroz projekt je bilo zaposleno 35 žena koje su kroz 12
mjeseci brinule za više od 210 starijih i nemoćnih osoba na području Općine Rešetari.
Partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška i HZZ, Podružnica Slavonski
Brod. Temeljem ostvarenog partnerstva i suradnje na projektu dodatno su osnaženi mnogi
relevantni dionici na području socijalne skrbi, zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala što
će rezultirati daljnjim zajedničkim promišljanjem i akcijskim djelovanjem te omogućiti
multipliciranje rezultata projekta kako na lokalnoj i regionalnoj razini tako i na nacionalnoj.
Projekt se provodio s ciljem uključivanja žena u nepovoljnom položaju s nižom razinom
obrazovanja na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, a sve u cilju kako bi se
osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno
potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika. U okviru
projekta zaposlene žene su se i dodatno obrazovale za zanimanja kao što su
gerontodomaćica, voditeljica OPG-a, računalni operater, cvjećarka/aranžerka.
Osposobljavanjem, obrazovanjem i iskustvom koje su ciljne skupine stekle prilikom
sudjelovanja u predmetnom projektu, kao i unaprjeđenjem kapaciteta prijavitelja, postigla se
institucionalna održivost projekta jer su te iste osobe stekle uvjete za nova buduća
zaposlenja, te su unaprijeđene u radu za osmišljanje i provođenja novih sličnih/istih
projekata.
Zadovoljstvo realiziranim projektom izrazila je i predsjednica Općinskog vijeća Rešetara Milka
Perković:
– Danas je završna konferencija projekta Kreirajmo kvalitetniji život zajedno koji je, zaista,
brzo prošao. Zasigurno je da je ovaj projekt pridonio poboljšanju životnog standarda ne samo
korisnika projekta, nego i samih zaposlenica koje su stekle dodatna znanja. Čestitam ženama
koje su dobile diplome na uspjehu i želim da što skorije nađu posao. Nadamo se i nastavku
ovog hvale vrijednog projekta koji će dobro doći svim stanovnicima općine Rešetari – rekla je
Perković.

                                                  

          REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

           OPĆINA REŠETARI

         OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-07/22-01/01

URBROJ: 2178-18-01/01-22-1

Rešetari, 20. srpnja 2022. godine

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 8. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Rešetari (˝Službeni glasnik Općine Rešetari broj 3/16, 4/17), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Rešetari putem javnog natječaja (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 3/22) i članka 48. Statuta Općine Rešetari Općinski načelnik Općine Rešetari raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Rešetari

 1. PREDMET I UVJETI NATJEČAJA

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Rešetari raspisuje se za nekretnine na području Općine Rešetari pod uvjetima kako slijedi:

RB

Katastarska čestica

K.O.

Površina  u m2

Mjesto nekretnine

Opis

Početna cijena  u kunama

Jamčevina  u kunama

1.

2007/2

Rešetari

464

Rešetari

Oranica Pustarci iznad kuće Milana Palijana ul V.Nazora

17.400,00 kn

1.740,00 kn

2.

2026

Rešetari

1347

Pustarci- pašnjak u Rešetarima

Općina je suvlasnik

500,00 kn

50,00 kn

3.

2018

Rešetari

386

Pustarci –voćnjak u Rešetarima

Općina je suvlasnik

300,00 kn

30,00 kn

4.

2088

Rešetari

1543

Pustarci- voćnjak- vinograd u Rešetarima

 

600,00 kn

60,00 kn

5.

501/1

Adžamovci

2.075

Oranica drum u Bereci

Zemljište

Oranica izvan građevinskog uz poljski put pokraj kuće Domazetović  Milana

3.000,00 kn

300,00 kn

6.

501/2

Adžamovci

2.072

Oranica drum u Bereci

Zemljište

Oranica izvan građevinskog uz poljski put pokraj kuće Domazetović  Milana

3.000,00 kn

300,00 kn

7.

255/1

Adžamovci

1.714

Voćnjak kod kuće u mjesnoj rudini

ispod podkućnice  Grgić Mandice

2.500,00 kn

250,00 kn

8.

254/3

Adžamovci

1.728

Oranica u mjesnoj rudini

Ispod potkućnice Mandice Grgić

2.500,00 kn

250,00 kn

9.

65/1A

Drežnik

205

Zemljište

Voćnjak u selu

Zemljište u selu u ul. K.Tomislava u građevinskom području-suvlasništvo Zdravko Akmačić

2.600,00 kn

260,00 kn

10.

67/1A

Drežnik

378

Kuća i dvorište

Zemljište  i kuća u  selu u ul.K.Tomislava u građevinskom području-suvlasništvo Zdravko Akmačić

5.200,00 kn

520,00 kn

11.

129

Drežnik

457

Zemljište

Kuća i dvor

Zemljište i kuća u selu ul.A.Starčevića u građevinskom području

Suvlasništvo Općina Rešetari

1.400,00 kn

140,00 kn

12.

130/1

Drežnik

547

Zemljište

u selu - vožnjak

Zemljište u selu izvan građevinskog područja

Suvlasništvo Općina Rešetari

1.700,00 kn

170,00 kn

13.

211/4

Drežnik

1.403

Zemljište

Vrt u Farkašu

Vrt u Farkašu izvan građevinskog područja

19.300,00 kn

1.930,00 kn

14.

82/2

Drežnik

504

Zemljište-

pašnjak

Zemljište

Mjesna rudina unutar građevinskog područja-put u ul. Z. Fran

11.300,00 kn

1.130,00 kn

15.

334

Gunjavci

1.007

Zemljište

U mjesnoj rudini

Zemljište

Kod stadiona  u Gunjavcima unutar građevinskog područja

14.300,00 kn

1.430,00 kn

16.

220/3

Gunjavci

820

Zemljište

Voćnjak  u mjesnoj rudini

Zemljište vrt u mjesnoj rudini u ul. B. Jelačića u građevinskom području

11.900,00 kn

1.190,00 kn

17.

220/4

Gunjavci

820

Zemljište

Voćnjak  u mjesnoj rudini

Zemljište vrt u mjesnoj rudini u ul. B. Jelačića u građevinskom području

11.900,00 kn

1.190,00 kn

18.

324/2B

Gunjavci

1.683

Zemljište livada

Zemljište

Livada  u Skočini izvan građevinskog područja

2.500,00 kn

250,00 kn

19.

974

Gunjavci

198

Zemljište u selu-kuća

Zemljište u selu kuća, suvlasništvo, ul. Sv. Đurđa unutar građevinskog područja

1.000,00 kn

100,00 kn

20.

466/1

Gunjavci

295

pašnjak

Zemljište u selu, ul. Hr. branitelja u građevinskom području

7.500,00 kn

750,00 kn

21.

223/3

Gunjavci

522

Podkućnica

Pok. prof. Dautović

14.100,00 kn

1.410,00 kn

22.

1K/2

Gunjavci

583

Dvorište u mjesnoj Rudini

Kuća pokojnog prof. Dautović

75.000,00 kn

7.500,00 kn

23.

345

Brđani

5.302

zemljište

zemljište

5.900,00 kn

590,00 kn

Nekretnine se izlažu prodaji prema načelu „viđeno-kupljeno“.

Početna vrijednost nekretnina utvrđena je nalazom i mišljenjem stalnog sudskog vještaka Igora Babića dipl. inž. građ.

Osim isplate kupoprodajne cijene kupac je obvezan podmiriti troškove procjene, ugovaranja i zemljišnoknjižne provedbe i troškove objave natječaja.

 1. JAMČEVINA

Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne vrijednosti za nadmetanje.

Jamčevina se uplaćuje na račun Općine Rešetari IBAN: HR 8423600001837200004, Model HR 68, Poziv na broj primatelja: 7757 – OIB sa svrhom uplate: „Jamčevina prema natječaju za kupnju nekretninu (navesti k.č.br i k.o.) u vlasništvu Općine Rešetari“.

Uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu.

Ponuditelju koji nije odabran za sklapanje ugovora jamčevina će biti vraćena, na račun s kojeg je jamčevina uplaćena u roku 15 dana.

U slučaju odustanka od sklapanja ugovora ponuditelj gubi pravo na jamčevinu.

Poreze povezene s kupoprodajom nekretnina plaća kupac.

 • PRAVILA I POSTUPAK PROVOĐENJA NATJEČAJA

 

Natječaj za prodaju nekretnina iz točke I. ovog natječaja provodi se prikupljanjem pisanih ponuda.

Postupak prikupljanja i obrade ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Rešetari (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Rešetari, a obavijest o natječaju objavit će se u Jutarnjem listu i Narodnim novinama.

Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe koje prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnima pravima mogu stjecati nekretnine u Republici Hrvatskoj.

Pisana ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:

  • za fizičke osobe: ime i prezime, OIB, prebivalište,
  • za pravnu osobu: naziv, OIB i sjedište, odgovorna osoba-zakonski zastupnik
  • ponuđenu cijenu u HRK (brojkom i slovima)
  • dokaz o uplati jamčevine,
  • naziv banke i IBAN za povrat jamčevine

Uz pisanu ponudu ponuditelj je dužan priložiti:

  • za fizičku osobu: presliku osobne iskaznice
  • za pravnu osobu: izvod iz sudskog registra ili drugog javnog očevidnika
  • potvrdu o nepostojanju poreznog duga (ne starija od 8 dana)

Pisane ponude, uz priložene dokaze, dostavljaju se preporučeno s povratnicom na adresu:

OPĆINA REŠETARI, Vladimira Nazora 30, 35403 REŠETARI

s naznakom

„NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE REŠETARI - NE OTVARAJ“.

Rok za podnošenje ponuda je petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Rešetari te objave obavijesti o raspisivanju javnog natječaja u dnevnom listu i Narodnim novinama.

Nepotpune, neuredne i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje pisanih ponuda održati će se dana 18. kolovoza 2022. godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najviše ponuđenom cijenom.

Ponuđena cijena ne može biti niža od početne vrijednosti.

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju i prodaji nekretnina dostavlja se svim ponuditeljima.

Ugovor o kupoprodaji nekretnina sklopit će se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan uplatiti u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.

Prijenos prava vlasništva odgađa se do dana isplate kupoprodajne cijene.

Sve do zaključenja ugovora o kupoprodaji prodavatelj zadržava pravo poništiti natječaj u cijelosti ili odustati od prodaje bez posebnog obrazloženja i obeštećenja ponuditelja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zlatko Aga

 

  Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Rešetari.pdf

 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...