za baner video

 

 under

under

 

udruge

 

Civilno društvo može se definirati kao sfera društvenog života koja ne pripada niti državnom, niti privatnom sektoru, a koja već sama po sebi, na različite način znači aktivan odnos građana organiziranih u rješavanju širokog spektra posebnih i skupnih interesa. Organizacije civilnog društva čine udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove kao i sve ostale vrste neformalnih građanskih inicijativa čija su temeljna obilježja neovisnost, pluralizam, otvorenost i horizontalnost koja označava jednakopravnost sudionika tako ustrojenog društva.

Bez aktivnog zalaganja svih aktera civilnog društva, ni temeljne vrednote ustavnog poretka; sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav uistinu se ne mogu zajamčiti niti jednom našem građaninu jer je stupanj razvijenosti civilnog društva vrlo dobar pokazatelj razine razvoja demokracije i otvorenosti pojedinog društva.

Danas u Republici Hrvatskoj djeluje više od 29.000 registriranih udruga, od kojih je najveći broj vezan uz četiri najveća grada, što se direktno može dovesti u korelaciju sa izrazitim nesrazmjerom u životnom standardu građana između pojedinih hrvatskih regija i gradova, a koje odgovaraju stupnju razvijenosti civilnog društva na navedenim područjima.

Navedeno stanje djelomično se reflektira i na područje Općine Rešetari, koja iako površinom relativno mala, može se podičiti sa podatkom o 26 neprofitnih udruga iz različitih domena djelovanja registriranih na području općine:

- KUD „Rešetari“
- KUD „Drežnik“
- KLD „Rešetari“
- Udruga Matice hrvatskih umirovljenika
- Udruga žena „Brđani“
- Kuglački klub „Rešetari“
- NK „Budućnost“ Rešetari
- NK „Polet“ Adžamovci
- NK „Mladost“ Brđani
- NK „Slavonac“ Gunjavci
- LU „Gostinac“ Rešetari
- LU „Kuna Zlatica“ Adžamovci
- DVD „Rešetari“
- DVD „Adžamovci“
- DVD „Gunjavci“
- Vatrogasna zajednica Općine Rešetari

Isto tako, iako nisu registrirane na području Općine Rešetari brojni žitelji naše općine aktivno sudjeliju u radu nekoliko udruga čiji rad financijski potpomaže i Općina Rešetari, a od kojih posebno moramo istaknuti:

- UHDDR Nova Gradiška
- HVIDRA Nova Gradiška
- Hrvatski domobran
- Udruženje roditelja poginulih branitelja
- Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata „Zebre“
- Udruga PTSP
- Udruga slijepih
- Udruga osoba s mentalnom retardacijom
- Udruga gluhih i nagluhih osoba
- Udruga oboljelih od multiple skleroze
- Udruga Stoma

S obzirom da civilno društvo kao takvo zadire u sve pore ekonomskog i društvenog razvoja, upravo vizija sveobuhvatnog razvoja Općine Rešetari uključuje stvaranje uvjeta za razvoj lokalne zajednice u kojoj građani individualno i organizacije civilnog društva u sinergiji s državnim i privatnim sektorom sudjeluju u ostvarivanju društva blagostanja i jednakih prilika za sve, te će čelništvo Općine Rešetari sve resurse usmjeriti upravo ka ostvarivanju navedenog.

 
zdravstvo01Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti kojeg je donio Hrvatski sabor na sjednici od 15. prosinca 2008. godine zdravstvena zaštita u smislu ovoga Zakona obuhvaća sustav društvenih, skupnih i individualnih mjera, usluga i aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanje bolesti, rano otkrivanje bolesti, pravodobno liječenje te zdravstvenu njegu i rehabilitaciju.

Predmetnim zakonom (čl.4.), Općina Rešetari kao jedinica lokalne samouprave u skladu s utvrđenim pravima i obvezama u obvezi je osigurati uvjete za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva, organizirati i osigurati ostvarivanje zdravstvene zaštite na svom području.

zdravstvo02U ostvarivanju zdravstvene zaštite svaka osoba u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima obveznoga zdravstvenog osiguranja ima pravo na:

1. jednakost u cjelokupnom postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite,

2. slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije,

3. zdravstvenu uslugu standardizirane kvalitete i jednakog sadržaja,

4. prvu pomoć i hitnu medicinsku pomoć kada joj je ona potrebna,

5. odbijanje liječenja od strane studenata i odbijanje svih drugih intervencija koje bi samostalno obavljali zdravstveni radnici prije položenoga stručnog ispita i ishođenog odobrenja za samostalan rad,

6. odbijanje pregleda i liječenja, osim u slučaju kada bi odbijanjem ugrozila zdravlje drugih, uključujući tu i pravo da tijekom liječenja pisanim putem zatraži promjenu doktora medicine, odnosno doktora stomatologije iz razloga koji ne mora šire obrazlagati,

7. prehranu u skladu sa svojim svjetonazorom za vrijeme boravka u zdravstvenoj ustanovi,

8. obavljanje vjerskih obreda za vrijeme boravka u zdravstvenoj ustanovi u za to predviđenome prostoru,

9. opremanje u mrtvačnici u slučaju smrti, uz primjenu vjerskih, odnosno drugih običaja vezanih uz iskaz pijeteta prema umrloj osobi.

Prilikom korištenja zdravstvene zaštite osoba ostvaruje i prava sukladno zakonu o zaštiti prava pacijenata. Zdravstvena djelatnost obavlja se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda.

Zdravstvena zaštita na primarnoj razini pruža se kroz djelatnosti:
– opće/obiteljske medicine,
– zdravstvene zaštite predškolske djece,
– preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata,
– javnog zdravstva
– zdravstvene zaštite žena
– stomatološke zdravstvene zaštite
– higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite
– medicine rada
– zdravstvene zaštite mentalnoga zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti
– patronažne zdravstvene zaštite
– zdravstvene njege u kući bolesnika
– hitne medicine,
– sanitetskog prijevoza
– palijativne skrbi
– ljekarništva
– laboratorijske dijagnostike

zdravstvo03Jedna od zdravstvenih ustanova koja pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu određenog područja u sklopu zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini pripada i Dom zdravlja kojeg osniva Županija. Tako i na našem području djeluje Dom zdravlja dr. Andrija Štampar Nova Gradiška, sa pripadajućim radnim jedinicima.

Dom zdravlja kao nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti o obvezi je osigurati ostvarenje načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa primarne zdravstvene zaštite, te načela dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na svome području.

Dom zdravlja organizira i skrbi o sustavu unapređenja zdravlja i prevencije bolesti na svome području. Također, na svome području koordinira i ugovara provođenje dijela mjera zdravstvene zaštite koje provode nositelji zdravstvene djelatnosti.

zdravstvo04Uzimajući u obzir prethodno navedeno, tako i na području Općine Rešetari djeluje radna jedinica Doma zdravlja Nova Gradiška, sa pripadajućom ambulantom obiteljske medicine na čelu sa dr. Arlen Car specijalista obiteljske medicine, te stomatološka ambulanta koju vodi dr. stom. Ana Subić. U sklopu objekta, a sukladno zakonskim propisima djelatnost stomatološke zaštite također provodi i dr.stom. Aref Ghiassi kao privatn ugovorni zdravstveni djelatnik.

Novost u segmentu zdravstvene zaštite na području Općine Rešetari, svakako je i novootvorena ljekarnička jedinica „Zubović“, vl. Mirjane Zubović, mr.ph. koja je ujedno i ravnatelj ove zdravstvene ustanove.


 
 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...