za baner video

 

KLASA: 024-02/23-01/56

URBROJ: 2178-18-01/01-22-2

Rešetari, 28. ožujka 2023.

 

              Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21, 114/22) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini (KLASA: 024-01/23-01/56, URBROJ: 2178-18-01/01-23-1) od 27. siječnja 2023. godine, Općinski načelnik Općine Rešetari raspisuje

JAVNI POZIV

 

za financiranje programskih sadržaja tiskanih i elektroničkih medija u 2023. godini

 

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja tiskanih i elektroničkih medija - radija i televizije u 2023. godini.

Zakonom o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21, 114/22) propisano je da su elektronički mediji audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Rešetari u smislu informiranja mještana, tematske emisije, objave koje su izdvojene u tematske cjeline, pojedinačne objave i sl.

Cilj financiranja proizvodnje i objave programskih sadržaja je informiranje građana o projektima i programima Općine Rešetari, a koji su od interesa za mještane te o odlukama, uslugama, radu općinske uprave i njezinih tijela kroz čiji se rad zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi mještana.

KRITERIJI TEMELJEM KOJIH ĆE SE UTVRĐIVATI PREDNOST PRIJAVLJENOG PROJEKTA/ PROGRAMA SU:

 

 1. Usmjerenost programskog sadržaja na lokalnu tematiku (najave, praćenje i izvještavanje o događajima na području Općine), usmjerenost na teme iz područja nadležnosti Općine koje su od interesa za građane (projekti, programi, odluke i usluge Općine Rešetari namijenjene građanima).

Broj bodova: 1 – 10

 1. Kvantiteta objavljivanja programskog sadržaja koji se predlaže i pozicija predloženog programskog sadržaja unutar ukupnog programa medija (vrijeme i trajanje objavljivanja kod radijskog programa i/ili pozicija objava za portale: naslovnica, podstranica, posebna rubrika i sl).

Broj bodova: 1 – 10

 1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju predloženog programskog sadržaja i njegova prilagođenost građanima Općine Rešetari kao krajnjoj publici.

             Broj bodova: 1 – 10

 1. Doseg i brzina objava pojedinog pružatelja medijskih usluga, gledanost, slušanost, pregledi sadržaja na internetu (priložiti istraživanje i/ili analitiku novijeg datuma o slušanosti radijskog programa prijavitelja, odnosno o količini pregleda programskih sadržaja elektroničke publikacije)

  

             Broj bodova: 1 – 10

 1. Ekonomičnost programskog sadržaja (jedinica medijskog sadržaja/ cijena)

             Broj bodova: 1 – 10

Ukupno maksimalno:  50 bodova

 

UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

 

Na Javni poziv se mogu prijaviti nakladnici regionalnih i lokalnih elektroničkih medija koji imaju sljedeće uvjete: sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj , koji su upisani u knjige pružanja medijskih usluga odnosno elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije (AEM)

 

Na Javni poziv ne mogu se prijaviti nakladnici elektroničkih medija kojima je Općina Rešetari  (su)vlasnik. Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici koji imaju nepodmirene obaveze prema Općini Rešetari niti duga po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici koji za isti programski sadržaj ostvaruju potporu iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, državnog proračuna ili proračuna Europske unije; koji su u likvidaciji, ili u stečajnom postupku.

SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

 

Prijava na Javni poziv obavezno sadrži sljedeću dokumentaciju:

 

 • Nakladnički obrazac koji sadrži podatke o podnositelju prijave na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini te priloge.
 • Programski Obrazac prijave koji sadrži podatke o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja tiskanih i elektroničkih medija u 2023. godini
 • Popunjeni obrazac Media plana s naznakom proizvodnje i objave programskih sadržaja od interesa za Općinu Rešetari
 • Izjava o točnosti i istinitosti podataka
 • Izjavu o privoli
 • Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije
 • Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga –ne starija od dana objave Javnog poziva
 • Izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci

 

Nakladnički i programski obrazac moraju biti uredna i u cijelosti ispunjena, potpisana od strane ovlaštene osobe prijavitelja i ovjerena službenim pečatom.

Obrasci za prijavu dostupni su na mrežnoj stranici Općine Rešetari, ispunjavaju se isključivo pomoću računala te potom printaju za slanje ili dostavu.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja. U tom slučaju programske sadržaje prijavljuje odvojeno, odnosno za svaki programski sadržaj koristi zasebni Programski Obrazac prijave.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Rešetari, odnosno zaključno do 7. travnja 2023. godine.

Prijava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se preporučeno, poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: 

 

OPĆINA REŠETARI,

Vladimira Nazora 30, 35403 Rešetari

s naznakom: „Ne otvaraj- Prijava na Javni Poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini“

ili osobno u Općinu Rešetari na navedenoj adresi.

Dodatne informacije mogu se zatražiti u Općini Rešetari, na telefon 035/367-296.

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave i

prijave podnositelja koji ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva.

Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine

Rešetari.

Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija donosi Općinski

načelnik na prijedlog Povjerenstva za procjenu prijava.

REZLTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA, POTPISIVANAJE UGOVORA

 

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Rešetari https://www.resetari.hr/   u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

Prijavitelj koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o odabiru korisnika. Rok za podnošenje prigovora je 8 (osam) dana od dana Odluke o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama. Prijaviteljima  kojima se odobre financijske potpore sklopit će s Općinom Rešetari  ugovor o financiranju kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine Rešetari.

Zaprimljene prijave s pratećom dokumentacijom se neće vraćati prijaviteljima

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zlatko Aga

2_Javni poziv za financiranje programskih sadržaja tiskanih i elektroničkih medija u 2023. godini

3. Obrazac prijave

4. Programski obrazac

5. Izjava o točnosti i istinitosti podataka

6.Izjava o privoli

Media plan - elektronički mediji

Media plan- pisani- tiskani mediji

Jučer, 23. ožujka 2023. godine u prisustvu Hrvatskih cesta u Zagrebu, proveo se postupak javnog otvaranja ponuda po javnoj nabavi HC-a za radove rekonstrukcije DC51, Rešetari – Baćin Dol u dužini 5,5 km, sa izgradnjom dva kružna toka, rekonstrukcijom križanja u Rešetarima i spajanja DC Baćin Dol – Cernik.

Rekonstrukcijom križanja u Rešetarima planira se izgraditi kružni tok te projektom urediti bolji pristup pješačkih i biciklističkih staza, kao i rješenje pripadajuće oborinske odvodnje te nova javna rasvjeta.

Po javnoj nabavi procijenjena vrijednost nabave je iznosila je 6.338.800,00 EUR (47.759.688,60 kn), a na javnoj nabavi pristigle su dvije ponude  od kojih je najpovoljnija ponuda Osijek – Koteksa d.d. u vrijednosti 8.148.999,77 EUR (61.398.638,77 kn) bez PDV-a.

Sredstva za izgradnju osigurana su u proračunu Hrvatskih cesta. Time će se znatno pridonijeti sigurnosti u prometu te smanjiti gužve i vrijeme čekanja na navedenom raskrižju.

 Početak izgradnje očekuje se potpisivanju ugovora o izvođenju radova koji se očekuje po zaključenju javne nabave.

Općina Rešetari u suradnji sa Upravom za stručnu podršku razvoja poljoprivrede organizira edukaciju o potporama u poljoprivredi za novo programsko razdoblje.

Edukacija će se održati u utorak 21.3.2023. godine s početkom u 19:00 sati u prostorijama Područnog vrtića Čarobni svijet u Rešetarima, Stjepana Radića 1, Adžamovci.

Sudjelovanje na radionici je besplatno.

Predavanje je prvenstveno namijenjeno poljoprivrednicima ali i svima onima koji se u budućnosti planiraju baviti poljoprivredom djelatnosti. 

Općina Rešetari svake godine organizira ovakav tip edukacija te na taj način nastoji pomoći svojim poljoprivrednicima kako bi dobili sve potrebne informacije o mogućnostima financiranja svoga rada.

Danas 23. ožujka na inicijativu Općine Rešetari, načelnik Općine Zlatko Aga sastao se sa Tomom Medvedom, potpredsjednikom vlade i ministrom hrvatskih branitelja po pitanju rješavanja nekoliko bitnih problema Općine Rešetari –razgovaralo se o rješavanju imovinsko pravnih odnosa sa Republikom Hrvatskom, kao i o pitanju poljoprivrednika Općine Rešetari koji nisu više u Pravilniku o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima te je tom prigodom načelnik Općine Rešetari uputio  poziv ministru hrvatskih branitelja da se odazove na osnivačku skupštinu Udruge hrvatskih branitelja Općine Rešetari- Domovini vjerni.

Odrađen je radni sastanak u kabinetu sa ministrom Tomom Medvedom i državnim tajnikom Darkom Nekić te je iskazana problematika uzeta u razmatranje uz pomoć resornog ministarstva.

Načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga upoznao je ministra i državnog tajnika sa statusom branitelja kao i sa braniteljima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom kao i sa problemima branitelja unutar Općine. Razgovaralo se i o nizu drugih bitnih tema, projektima i javnim pozivima koje Općina Rešetari želi provoditi.

Ministar hrvatskih branitelja je pozdravio svoje suborce kojih je bilo pet u Snagama policije Rakitje s područja Općine Rešetara i sve ostale branitelje te je obećao posjetiti Općinu.

U svrhu svih tema o kojima se razgovaralo ministar je zadužio svoja tijela za pomoć i realizaciju u navedenoj problematici.

U 58 općina i gradova ostaju bez dijela ili cijele potpore po hektaru

Općinski načelnik Zlatko Aga jedan je od više stotina ljudi koji su u petnaest dana, koliko je savjetovanje s javnošću trajalo, ostavili komentar na stranici e-savjetovanje, nezadovoljan najavljenim izmjenama prema kojima bi poljoprivredni proizvođači s područja Rešetara ostali bez ukupno milijun eura godišnje „što će rezultirati zasigurno još manjom željom za radom na zemlji, a zemlja će još više biti mrska našim mladima, koji će odlaziti još više iz ovoga kraja.“

Valja naglasiti da će poljoprivrednici susjedne općine Staro Petrovo Selo i grada Nove Gradiške dobivati potpore od 120 eura, a Rešetari koji su u sredini neće jer kao izgovor imamo vrijednije i bogatije tlo od susjeda. Kriteriji našeg brdskog i nizinskog dijela do sada su imali prednost ispred susjeda jer su naši brdski dijelovi imali i imaju nagib i preko 40 posto, a u posavskom dijelu vlada pseudoglej, teška zemlja, teško nepropusno tlo s velikim udjelom gline, što pri obradi zahtjeva dodatne operacije i troškove da bi se dobili zadovoljavajući prinosi, što uopće nije uzeto u obzir, a da ne govorimo uopće o elementarnim nepogodama i pojavama kao što su mraz, led, suša i velike oborine te poplave. Ako sve to nije dovoljno da se općina Rešetari ostavi u kategoriji značajnih prirodnih ograničenja, ozbiljno ću se početi baviti preispitivanjem svoga rada u Hrvatskoj, pa neka se „inženjeri“ iz Afganistana koji rade u našim ministarstvima bave ovakvom poljoprivredom, koja nam propada zbog takvih, a svi samo šutimo i dajemo im za pravo da nas unište. Općina Rešetari i sam kao načelnik borit ću se svim sredstvima zbog neopravdanog skidanja s liste i štete koja se nanosi poljoprivrednicima i braniteljima, a dvije susjedne jedinice lokalne samouprave- Staro Petrovo Selo i grad Nova Gradiška- ostavilo se na listi iako su u pitanju ista agropedološka područja- negoduje načelnik Aga naglasivši kako se ponavlja povijesna pogreška i da administracija u ministarstvima ne vidi šumu od drveća, zbog čega će poljoprivrednici općine Rešetari biti u neravnopravnom položaju u odnosu na susjede. Shvatio bi, dodaje, da Rešetare i susjednu općinu i grad dijele kilometri, no nije mu jasno kako je u razmaku od samo nekoliko metara tlo potpuno drukčije.

Zar ćemo se opet upitati zašto mladi ne ostaju u Slavoniji, nego odlaze, zašto se prave razlike među susjedima i zar ćemo morati mrziti jedni druge? Ispada da naši poljoprivrednici griješe jer po ovim kriterijima ispada da je bolje tla i njive ne raditi i ostaviti da još više propadaju pa bi time ostali u području značajnih prirodnih ograničenja i dobivali veće potpore za svoj rad i proizvedenu hranu na području općine Rešetari. Volio bih čuti ime tog stručnjaka koji je potpisao ovu studiju po kojoj su tri susjedne općine u različitim kategorijama. Znajte, općinama kao običnim smrtnicima ta studija nije dostavljena. Koja su to biofiziološka ograničenja koja su se u Rešetarima smanjila, a u Starom Petrovom Selu i Novoj Gradiški ostala ista- pita Aga pa dodaje kako će samo u Brodsko- posavskoj županiji poljoprivrednici biti zakinuti za čak pet milijuna eura.

Što smanjenje potpora u dobrom dijelu Slavonije znači za cijeli taj kraj, očitovali su se mnogi čelnici jedinica lokalne samouprave, a scenarij daljnjeg „razvoja“ ondje nije teško iščitati.

Ne ide to nikako u korist ni poljoprivrede ni općeg prosperiteta- kaže Aga, a na pitanje kako se u cijelu tu shemu uklapa velebni i hvaljeni „Projekt Slavonija“ , samo se podsmjehuje: „Ovakvi su potezi čavao u lijes Slavonije“ - kaže.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...